Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016-2020). Theo đó, kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2010-2019 (tăng 6,7%). Quy mô nền kinh tế không ngừng được nâng lên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước đạt gần 36.600 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; ngành du lịch khởi sắc và dần khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, năm 2010 đạt 14,8 triệu đồng và đến năm 2019 ước đạt 40,5 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức tăng tương đối khá, năm 2010 đạt trên 1.300 tỷ đồng, đến năm 2019 ước tăng lên 4.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,24%/năm, hiện còn 6,98%. Toàn tỉnh hiện có 62/139 xã đạt nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, khoa học – công nghệ có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đuợc chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương Đảng và đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng thời, tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Tỉnh Quảng Bình đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số vấn đề liên quan: nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, nhất là đầu tư công; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu ban hành đổi mới pháp luật đất đai, quản lý tài nguyên; các chính sách thúc đẩy phát triển nhanh các loại thị trường, nhất là quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản... Tỉnh Quảng Bình cũng mong muốn Trung ương quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng ở các địa phương khó khăn, vùng cồn bãi của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tỉnh Quảng Bình như: kinh tế phát triển chưa toàn diện, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển chưa đồng bộ, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ; kết cấu hạ tầng – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và các vùng nông thôn còn thiếu đồng bộ; lĩnh vực văn hóa – xã hội có mặt chuyển biến chưa tích cực. Bên cạnh đó, một số mặt của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, cải cách hành chính, tư pháp còn hạn chế…

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng gợi mở một số vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất