Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Thanh Hóa có bước tiến bộ mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác.

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cùng một số tổ chức xã hội nghề nghiệp trong tỉnh.

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2019 ước đạt 17,15%; thu ngân sách nhà nước 27.395 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015.  

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, bức xúc ở các ngành, địa phương, đơn vị.

Năm 2019, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý ở 6 đơn vị (5 ngành cấp tỉnh và 1 ban thường vụ huyện ủy).

Về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hằng năm, Thanh Hóa đều lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên Bác về thăm Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các tập thể, cá nhân kiểu  mẫu, chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 243 cơ quan, đơn vị, 271 thôn, bản, 2 doanh nghiệp, 226.807 gia đình và 663.223 công dân được công nhận danh hiệu kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên.  

Mục tiêu của Thanh Hóa năm 2020 là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670 USD trở lên; thu ngân sách Nhà nước đạt 28.967 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 2,26% trở lên; 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem xét điều chỉnh, bổ sung tăng số lượng cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; quan tâm, xem xét bố trí cho tỉnh Thanh Hóa 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy để phân công 1 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách cơ sở.

Đồng  chí Trịnh Văn Chiến: đề nghị Bộ Chính trị thống nhất để tỉnh Thanh Hóa xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc

CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có nỗ lực rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới việc học tập, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương. Sự đổi mới đó làm cho việc quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết nhanh hơn, rộng hơn, nắm chắc hơn và nhận thức thống nhất hơn. Tổ chức được nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng có ý nghĩa của tỉnh và của cả nước như 990 năm Thanh Hóa, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người".

Thanh Hóa đã thực hiện rất tốt các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, và các nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức lại bộ máy cơ quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai Nghị quyết số 35 khá mạnh mẽ và quyết liệt. Có sự chuẩn bị tích cực trong chuẩn bị đại hội Đảng các cấp của tỉnh. 

Nhấn mạnh năm 2020 là một năm quan trọng với nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng của đất nước và của tỉnh, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng.

Tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn, những sự kiện lịch sử quan trọng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Trong đợt sinh hoạt đó, phải làm nổi bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khi Đảng ra đời cho đến nay, trong các giai đoạn lịch sử cách mạng đến giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế hiện nay.

Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về những thành tựu to lớn và quan trọng của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Đây cũng là đợt sinh hoạt gắn liền với Tết cổ truyền của dân tộc, do vậy phải thật thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhưng cũng cần làm cho người dân thấy rõ những thành tựu mà chúng ta đã đạt được.

Trong nội bộ, phải thấy điều gì chưa đạt được, điều gì phải nỗ lực, cố gắng, cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Đó cũng là tư tưởng rất quan trọng trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Nếu làm tốt, sẽ tạo ra môi trường tư tưởng chính trị rất lành mạnh và tiến bộ, phục vụ cho công tác đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, một trong những nội dung cần được coi trọng là tổng kết thực tiễn của địa phương. Thực tiễn mới là nơi kiểm nghiệm đầy đủ, sâu sắc nhất tính đúng đắn, phù hợp hoặc chưa phù hợp của các chủ trương mà Đảng đã nêu ra; trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung và phát triển nghị quyết phải giải quyết vấn đề của thực tiễn. Song song với đó, chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống ngay sau Đại hội.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất