[Infographics] Đại học và trường đại học khác nhau như thế nào?

Đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung.

Còn Trường đại học, học viện (gọi là Trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này./.

TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác