Vững bước trên con đường cách mạng

Trải qua bao gian khó, thác ghềnh, biết bao mồ hôi, xương máu và trí tuệ của lớp lớp đồng bào, chiến sĩ đã đổ để có được Tổ quốc Việt Nam XHCN hôm nay đàng hoàng, đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đĩnh đạc sánh vai cùng bạn bè quốc tế với thế và lực mới.

Ngày 2-9-1945 đã trở thành thời khắc lịch sử thiêng liêng, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, chế độ quân chủ chuyên quyền hàng nghìn năm để lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á. Từ đó, nhân dân ta thật sự thoát khỏi ách đô hộ, bước ra làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH cho đất nước. Có được chiến thắng vinh quang này là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhờ gắn bó máu thịt với nhân dân, biết phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, biết tận dụng thời cơ và chớp thời cơ để đi tới ngày toàn thắng.

Vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Lịch sử đòi hỏi những thành quả to lớn của cách mạng phải được tiếp tục phát huy, bồi đắp. Trước mệnh lệnh của quá trình phát triển đi lên của đất nước, Đảng ta đã và đang tự đổi mới mình, thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, xa rời nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đây cũng được xác định là yếu tố then chốt, là nền tảng cơ bản đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên con đường đi tới, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng có thể khẳng định, chưa bao giờ đất nước ta có được vị thế như hôm nay. Đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, kinh tế phát triển, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được hoàn thành. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến đáng mừng. Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đã thành phong trào, thành xu thế của cả xã hội khiến không ai có thể đứng ngoài cuộc. Quyết tâm của người đứng đầu Đảng ta đại diện cho ý chí của Đảng, của nhân dân truyền đi thông điệp mạnh mẽ về công tác cán bộ, về sức mạnh kỷ luật, kiểm tra. Chính phủ liêm chính, kiến tạo đẩy mạnh tinh giản bộ máy, xây dựng nền hành chính công minh bạch vì dân, vì sự phát triển của doanh nghiệp...

Chúng ta tin tưởng vào tương lai khi những quyết sách mạnh mẽ, hợp lòng dân, đúc rút từ thực tiễn khách quan đang đi vào cuộc sống. Dưới ngọn cờ của Đảng, với niềm tin son sắt của đông đảo quần chúng nhân dân, cả dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đi tới, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất