Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017
Ảnh minh họa

Theo đó,  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 như sau:

 1. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương (khoá XII), thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

Việc tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 5,6 (khoá XII), Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể với từng nghị quyết.

Ban Tuyên giáo các cấp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương chủ động đề xuất với cấp uỷ thường xuyên tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề cấp bách ở địa phương, cơ sở.

2. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị


 Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Trường Chính trị, các cơ quan, tổ chức liên quan, tổ chức các lớp tập huấn về nội dung và phương pháp giảng dạy cho giảng viên (trong biên chế và kiêm chức) của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Các địa phương, cơ sở tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi, dự kiến để đến năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực và toàn quốc.

3. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2016

 Định kỳ, cấp uỷ các cấp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng, báo cáo cấp uỷ cấp trên thông qua hệ thống Ban Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp, gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương..

 Nội dung kiểm tra gồm: Phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân ở địa phương, cơ sở.

Ban Tuyên giáo các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW, ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện tốt Kết luận và Hướng dẫn này.

Ban Tuyên giáo các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

 Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị trong Ban Tuyên giáo thực hiện theo Quy định số 219 – QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, Quy định số 220 – QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản khác có liên quan.

 Đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thực hiện theo Quyết định 185 – QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1853 – QĐ/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn hiện hành...

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn thiện và ban hành Bộ tiêu chí thống nhất cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

5.  Giao ban và tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

Hàng quý, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ và tương đương tiến hành giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; sau mỗi lần giao ban gửi báo cáo nhanh phản ánh tình hình về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức các hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị những tài liệu thực hiện tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự sẽ thông báo cụ thể.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương chủ động tổ chức các lớp tập huấn về lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tài liệu mới.

6. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Sau Đại hội Đảng lần thứ XII, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức biên soạn, cập nhật tài liệu theo tinh thần Đại hội Đảng và Hướng dẫn thực hiện. Một số tài liệu chưa được cập nhật trong năm 2016, năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành việc biên soạn, cập nhật. Trong khi chưa có tài liệu mới, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện theo Hướng dẫn trước đây và bổ sung, cập nhật các quan điểm, nội dung mới của Đại hội XII vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể. (phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017 kèm theo).

7. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Trong khi chờ có tài liệu mới,  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp theo Hướng dẫn số 82 - HD/BTGTW, ngày 12 tháng 6  năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp (2013-2015). Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Nhà xuất bản Chính trị ấn hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ  trực thuộc Trung ương, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2017 của ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh.


*

 Kèm theo Hướng dẫn là Phụ lục các chương trình Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017. Cụ thể là:

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, thực hiện theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

1.2. Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn số   – HD/BTGTW, ngày      tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn số   - HD/BTGTW ngày   tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

2.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 60 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).

2.2. Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 64 -  HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).

2.3. Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 62 -  HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).

2.4. Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn số 2998-HD/TTVH ngày 25/4/2003 và Hướng dẫn số 3022-HD/TTVH ngày 5 tháng 5 năm 2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài ra, cấp uỷ các cấp cần tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.5. Chuyên đề  "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế", thực hiện theo Hướng dẫn số 58 -  HD/BTGTW ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế" và cập nhật nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương Hội nhập quốc tế dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu xuất bản năm 2008).

2.6. Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", thực hiện theo Hướng dẫn số 57 - HD/BTGTW ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

3.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn số - HD/BTGTW, ngày  tháng 9 năm 2016 về thực hiện chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở". Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.2. Chương trình "Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện", thực hiện theo Hướng dẫn số 61 -  HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị" dành cho giảng viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.3. Chương trình chuyên đề “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, thực hiện theo Hướng dẫn số 58 -  HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.4. Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn số 63 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ "Công tác tuyên giáo ở cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.5. Chương trình "Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên",  thực hiện theo Hướng dẫn số 59 - HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu “Công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

4.  Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

 4.1. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 23 – HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

4.2. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 24 – HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

4.3. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 33 – HD/BTGTW ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

4.4. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 34– HD/BTGTW ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

4.5. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, thực hiện theo Hướng dẫn số 21 – HD/BTGTW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam " do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

4.6. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 35 – HD/BTGTW ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu “Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành./.

 

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất