Hướng dẫn triển khai một số công việc trọng tâm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2009

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW, ngày 10-11-2008 về việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương; phát huy kết quả Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động hướng dẫn thực hiện một số công việc trọng tâm triển khai cuộc vận động trong năm 2009 như sau :

I- Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ đề : "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

1- Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐTW, ngày 14-5-2007 đã xác định.

- Trong học tập, chú trọng tổ chức trao đổi, thảo luận, liên hệ và đề ra nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương của Bác, gắn với việc kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch.

- Cùng với đợt học tập, đẩy mạnh tuyên truyền về những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương.

2- Nội dung tiến hành

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

- Đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu là đảng bộ cơ sở. Cùng với học tập chuyên đề, các đảng bộ cơ sở chuẩn bị báo cáo trước hội nghị về 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới. Thời gian : một buổi.

- Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, bao gồm cả cán bộ chủ trì, chủ chốt, viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nội dung đăng ký phải cụ thể về công việc và thời gian thực hiện. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố căn cứ vào yêu cầu để hướng dẫn cho phù hợp.

- Tổ chức hội nghị chi bộ, cơ quan, đơn vị góp ý với bản đăng ký của mỗi cá nhân và chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị. Thời gian : một buổi, vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng sau khi nghe báo cáo.

- Cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình theo các hình thức phù hợp.

- Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành tài liệu chuyên đề và tài liệu tham khảo “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” làm tài liệu chính thức cho việc triển khai học tập ở cơ sở.

3- Tổ chức thực hiện

- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên cấp tỉnh giới thiệu chuyên đề trong tháng 4, đầu tháng 5-2009. Về thời gian, địa điểm, sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương giúp cấp uỷ và ban chỉ đạo cuộc vận động hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu các chuyên đề; bồi dưỡng, quản lý và phân công báo cáo viên cấp tỉnh giới thiệu các chuyên đề tại các hội nghị của các đảng bộ cơ sở.

II- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm để biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1- Mục đích, yêu cầu

- Phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở.

- Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần động viên phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Thông qua những việc làm cụ thể của các tập thể, cá nhân để đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình.

- Thông qua những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tuyên truyền, thúc đẩy cuộc vận động mở rộng và đi vào chiều sâu.

- Tổ chức thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí.

2- Nội dung

a) Ở cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi dự hội nghị do cấp huyện tổ chức; chú trọng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, đảng viên, quần chúng... Không tổ chức hội nghị ở cấp xã, phường.

- Tổ chức hội nghị cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Hội nghị kết hợp 3 nội dung : báo cáo điển hình, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị.

- Lựa chọn đại biểu đi dự hội nghị cấp tỉnh, thành phố (chỉ tiêu do cấp tỉnh hướng dẫn).

b) Đối với cấp tỉnh, thành phố và tương đương

- Dựa vào hướng dẫn và kế hoạch chung, ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã (và tương đương) lựa chọn những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở, chú trọng tới những tấm gương người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, trí thức... tham gia hội nghị cấp huyện và lựa chọn đại biểu đi dự hội nghị cấp tỉnh. Tuỳ theo điều kiện cụ thể và kết quả triển khai để quyết định và phân bổ số lượng đại biểu tham gia hội nghị ở cấp huyện và tỉnh.

- Mỗi tỉnh, thành phố tổ chức chỉ đạo làm điểm 1, 2 đơn vị để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà.

- Tổ chức hội nghị giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích ở cấp tỉnh, thành phố. Nội dung hội nghị cấp tỉnh, thành phố gồm : báo cáo điển hình, trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng.

- Lựa chọn một số tấm gương thật sự tiêu biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, báo cáo điển hình toàn quốc do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức (theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương).

c) Thời gian và các bước tiến hành

- Từ ngày 20-4-2009 đến ngày 19-5-2009 : Các tỉnh, thành phố hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đến cơ sở theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Từ ngày 19-5-2009 đến ngày 02-9-2009 : Tổ chức hội nghị gặp mặt các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp quận, huyện.

- Từ ngày 02-9-2009 đến tháng 11-2009 : Tổ chức hội nghị ở cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Vào dịp 03-02-2010 : Hội nghị gặp mặt toàn quốc (cùng với Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động - sẽ có thông báo riêng).

III- Tổ chức giao ban, kết hợp với kiểm tra định kỳ thực hiện cuộc vận động tại các ngành và địa phương

1- Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện giao ban và kiểm tra việc triển khai cuộc vận động ở các ngành, địa phương (theo khu vực), qua đó nắm chắc hơn tình hình, kết quả triển khai cuộc vận động, đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị.

- Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp xây dựng kế hoạch giao ban kết hợp với kiểm tra định kỳ thực hiện cuộc vận động ít nhất 6 tháng 1 lần.

2- Nội dung

- Xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban, kết hợp kiểm tra chú trọng các nơi tiến hành làm điểm, các nơi có vấn đề nảy sinh để đúc rút kinh nghiệm, đồng thời giúp địa phương, cơ quan, đơn vị giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần, chương trình làm việc của hội nghị giao ban, kiểm tra.

- Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, các chủ đề trao đổi, thảo luận, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh khi triển khai cuộc vận động ở cơ sở. Cân đối giữa nội dung và thời gian giao ban, kiểm tra.

- Tuyên truyền về các hoạt động giao ban, kiểm tra, qua đó góp phần tuyên truyền mạnh mẽ về cuộc vận động ở địa phương, cơ sở.

- Sau giao ban, kiểm tra, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo Trung ương.

IV- Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác

1- Mục đích, yêu cầu

- Biểu dương, cổ vũ, động viên, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, người thực, việc thực, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực trong xã hội gắn với tuyên truyền sâu rộng 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình) cả ở Trung ương, địa phương, tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

2- Nội dung

- Mỗi cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng chuyên trang, chuyên mục về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.

- Kết hợp với cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng các ấn phẩm thông tin, văn học, nghệ thuật về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức 2 đêm biểu diễn các tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá vào dịp 19/5 và 2/9.

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các buổi giao lưu trên sóng truyền hình và phát thanh với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 tháng/lần).

- Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương phối hợp với đài phát thanh và truyền hình, các báo của địa phương tổ chức các buổi giao lưu như trên. Tập trung đưa tin tuyên truyền về các điển hình trước và sau hội nghị gặp mặt các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp quận, huyện và cấp tỉnh, thành phố.

3- Tổ chức thực hiện

- Tiến hành thường xuyên, liên tục, có điểm nhấn vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm và dịp tổ chức hội nghị báo cáo điển hình những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp.

- Trung ương tiếp tục hoàn thành các tập phim tài liệu "Sức lan tỏa của một nhân cách" theo chủ đề toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phản ánh kết quả và các điển hình, kinh nghiệm tiến hành cuộc vận động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; các tập phim về 40 năm thực hiện Di chúc của Bác để phát trên đài truyền hình Trung ương và địa phương.

- Tiếp tục các hoạt động đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật tích cực, chủ động xây dựng các tác phẩm về những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

                                                                    
                                                                       Đã ký      

                                                               Trương Tấn Sang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất