Đắk Nông: Đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua - khen thưởng
Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 ở Đắk Nông

Trong bối cảnh Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức, thi đua khen thưởng, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn (số 1753/UBND-TH) về việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.

Theo đó, để góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công vụ; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành về công tác này. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; trách nhiệm giải trình của công chức, viên chức; thực hiện định kỳ việc chuyển đổi vị trí công tác; nâng cao đạo đức công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị…

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đẩy mạnh hoạt động thanh tra công vụ; phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, đưa nội dung này vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm tra, thanh tra công tác cải cách hành chính, niêm yết thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kế quả thực hiện của các cơ quan đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo công tác thông tin, truyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công chức, viên chức; về phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; kịp thời nêu gương tốt, phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực của các cá nhân, tổ chức trong công tác này.

Hồng Tươi

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất