Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch phát triển hiệu quả, bền vững

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của ngành VHTTDL giai đoạn 2006- 2010, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua- khen thưởng giai đoạn 2011- 2015 do Thứ trưởng Lê Khánh Hải - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ VHTTDL trình bày.

Thành công lớn của phong trào thi đua 5 năm qua (2006-2010) của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch là sự phát triển cả về chất và lượng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực trong Ban chỉ đạo Trung ương. Phong trào đã được các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động sáng tạo. Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn ngành; nội dung cuộc vận động bao trùm lên nhiều hoạt động, được hầu hết các đơn vị trong ngành hưởng ứng… Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến được ghi nhận, tôn vinh kịp thời đã tạo nên những động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua trong từng đơn vị, trong ngành. Công tác thi đua khen thưởng đã có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến về chất các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào thi đua khen thưởng của ngành VHTTDL là: Phong trào phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị và sự tham gia tự giác, tích cực và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể. Phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị. Nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua thực chất là nội dung mục tiêu của nhiệm vụ chính trị; hình thức, phương pháp thi đua là cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự phù hợp giữa nội dung mục tiêu và cách thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết định tính hiệu quả của phong trào…

Trong giai đoạn 2010-2015, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Tập trung chỉ đạo và nâng cao về chất các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở; xây dựng mô hình gia đình văn hóa và phát triển du lịch…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chính sách hội nhập và phát triển của đất nước đang rất cần ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Đó là những con người Việt Nam bình thường biết vượt lên khó khăn, chiến thắng số phận, luôn yêu nước, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhất công việc; họ là những người mang đậm nét văn hóa Việt Nam, cốt cách Việt Nam, vóc dáng Việt Nam và sức mạnh Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà đã có rất nhiều chương trình hoạt động trong nước cũng như tham gia hội nhập khu vực và thế giới, góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ được giao; với mục tiêu xây dựng một xã hội văn minh, kế thừa truyền thống văn hóa của ông cha, tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới; phát triển phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; các sản phẩm du lịch có chất lượng… Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn ngành.

Cũng trên diễn đàn Đại hội, 5 báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng trăm tấm gương điển hình tiên tiến đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm giá trị, bao gồm: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW, Thư viện Quốc gia VN, Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí VN, VĐV môn Pencak Silat Lê Thị Hồng Ngoan.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã phát biểu bế mạc và phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành giai đoạn 2011 – 2015, với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch phát triển hiệu quả, bền vững”. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Toàn Ngành hãy tích cực phát huy hơn nữa truyền thống “Thi đua – Yêu nước”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đề cao danh dự, lòng tự trọng, niềm tự hào, sức sáng tạo, đoàn kết, đổi mới quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ, kinh tế – xã hội 5 năm 2011 - 2015, hưởng ứng tích cực đợt phát động thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ”./.

Mai Hồng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất