Triển lãm: "Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh"

Để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930- 3-2-2011), hôm nay, 7-1-2011, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm: "Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh". Triển lãm trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Mnh với gần 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật nhằm giới thiệu công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Việt Nam và khái quát các kỳ Đại hội của Đảng, về chặng đường đấu tranh gian khổ và những thành tựu cơ bản của nhân dân ta dưới sụ lãnh đạo của Đảng trong suốt 81 năm qua. Triển lãm đã góp phần củng cố niềm tin yêu, niềm tự hào chính đáng về lịch sử đấu tranh vẻ vang của Đảng; nhằm tiếp tục cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thi đua phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng và thực hiện tốt những Nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiến bước vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Nội dung triển lãm tập trung vào các phần chính sau:

+. Chuẩn bị tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

+. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930)

+. Đại hội I Đảng Cộng sản Đông Dương (3-1935)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Ccộng sản Đông Dương ( 2- 1951)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam (9-1960)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Lao động Việt Nam (12-1976)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam (3-1982)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam (6- 1991)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam (6-1996)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam (4-2001)

+. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam (4-2006)

+. Một số hình ảnh về việc chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam (1-2011).

Với các tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu bút tích, tài liệu mới lần đầu được công bố, xuyên suốt trong hành trình chuẩn bị thành lập Đảng, Hội nghị thành lập Đảng và 10 kỳ Đại hội Đảng, triễn lãm giúp người xem hiểu được quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng, thêm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kế thừa những kinh nghiệm, những bài học của 10 kỳ Đại hội, phần trưng bày Một số hình ảnh về việc chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam, gồm: Biểu đồ đảng viên của Đảng qua các năm từ 1951 đến năm 2011 đã chứng tỏ sự lớn mạnh về số lượng đảng viên, những người có tâm huyết tham gia đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; Sưu tập các bản đóng góp ý kiến và tập hợp các ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam của nhân dân ta ở trong và ngoài nước đã thể hiện sự quan tâm, và niềm tin yêu của cả dân tộc ta dành cho Đảng. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Đảng bộ, đoàn thể và cá nhân trong và ngoài nước cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và dự kiến nhân sự bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa X, và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII với sự tham dự của 1.500 đại biểu, đại diện cho những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc thành công tốt đẹp, thiết thực chào mừng Đại hội XI của Đảng.

Trong hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH. Kiên định mục tiêu Độc lập dân tộc và CNXH, kiên định đi theo con đường đúng đắn do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn từ mùa xuân năm 1930, cùng với những sáng tạo, đổi mới không ngừng và luôn tự chỉnh đốn, Đảng ta đã giữ vững vai trò lãnh đạo, là nhân tố quan trọng, quyết định những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu, đặc biệt là thành công của thời kỳ đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là minh chứng hùng hồn cho sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay./.

Bài và ảnh: Ban Mai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất