Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chương trình đặt mục tiêu trong năm 2017 tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Thành phố từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lắp, kém hiệu quả. Đặc biệt, thành phố kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa thực hiện phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, Đà Nẵng tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật; triển khai kịp thời và có hiệu quả các văn bản hướng dẫn luật; bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2017 để góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Thành phố thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; rà soát, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; cắt giảm tối đa việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Đối với công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, Đà Nẵng tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sảnăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng đất. Tổ chức thực hiện rà soát các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xác định cụ thể các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án đã hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. 

Thành phố phấn đấu tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015-2021 đạt tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của địa phương. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai và các thủ tục đầu tư, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước; mở rộng cơ chế một cửa liên thông, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện mô hình một của tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố…

Với mục tiêu tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm công để đem lại hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên. Theo đó, trong giai đoạn 2017 - 2018, Đà Nẵng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu: mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mua sắm trang thiết bị y tế. Đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên còn lại (gồm mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất và vật tư y tế), thành phố thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh trong năm 2017 và tối thiểu 40% trong năm 2018; 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong năm 2017 và 30% trong năm 2018./.

Văn Sơn/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất