Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Đã xem:1276

Video khác