Thông qua 197 ứng viên ở khối Trung ương để bầu đại biểu Quốc hội

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đã xem:1483

Video khác