Hà Trung tiếp tục đưa học tập và làm theo Bác trở thành công việc hằng ngày

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI (Chỉ thị 03), Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chuyên đề học tập hàng năm do Tỉnh ủy tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị, các kế hoạch đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện; chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức học tập, quán triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn toàn huyện. 

Đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày


Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, cấp cơ sở, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã tổ chức trên 216 hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 03, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy và chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm. Việc tổ chức quán triệt những nội dung nói trên được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tiến độ đề ra. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 95%, tỷ lệ quần chúng tham gia đạt trên 70%. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung của học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 và chủ đề học tập của từng năm vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quyết định 1089-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để xây dựng, rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của tập thể, cơ quan, đơn vị cho phù hợp.
 
Thông qua việc học tập, quán triệt Chỉ thị 03, kế hoạch thực hiện của cấp ủy các cấp và nội dung chủ đề học tập của từng năm đã giúp cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, gần dân, trọng dân, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực, nói đi đôi với làm; đồng thời làm cho cán bộ, đảng viên xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú gắn với chủ đề học tập của từng năm và các hoạt động kỷ niệm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa. Đài truyền thanh huyện duy trì và nâng cao chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Các cấp ủy đã rà soát và chỉ đạo đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để đăng ký phấn đấu thực hiện. Cùng với việc rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị đã đăng ký những việc làm cụ thể của tập thể và từng cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nội dung đăng ký được mở sổ để theo dõi và được đưa vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, chi hội, đoàn thể để giám sát, theo dõi và giúp đỡ thực hiện. Việc tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng trong việc hạn chế tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân; rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm tận tuỵ với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết, gần dân, trọng dân trong mỗi cán bộ, đảng viên; thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ huyện trong thực hiện các nhiệm vụ đã luôn đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tập thể cơ quan, đơn vị. Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy, đoàn thể, tổ chức hội đã gương mẫu trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, dân chủ, gần dân, lắng nghe nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên nông thôn nêu gương làm theo Bác trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong phong trào đổi điền, dồn thửa, trong chung sức xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên khối cơ quan hành chính sự nghiệp nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn. Hàng năm, các cấp cơ sở và cấp huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời, phát động phong trào thi đua cho năm tiếp theo.

Góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đã góp phần tạo những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2010-2015 đạt 14,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2015, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản 19,5%, công nghiệp - xây dựng 40,9%, dịch vụ 39,6%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 19,5 triệu/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 39 thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 14,3 tiêu chí/xã; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao... 

Chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Trong 5 năm, có 2041 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, là một trong số ít huyện trên địa bàn tỉnh liên tục có học sinh đạt giải cấp Quốc gia, nhất là các môn khoa học tự nhiên; có 67/81 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó 08 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2) đạt tỷ lệ 82,7%, là huyện dẫn đầu toàn Tỉnh về công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng; đến nay, đã có 9 xã tổ chức phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, thị trấn tổ chức phát động xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; có 85,5% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 151/154 làng được công nhận làng văn hóa (tỷ lệ 98,05%) Nhất là việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới nhiều đơn vị đạt kết quả tốt như: Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Vân, Hà Lai...

Lao động việc làm và các chính sách người có công, an sinh xã hội được chăm lo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%; giải quyết việc làm mới hàng năm cho trên 2.500 người. 25/25 xã, thị trấn giữ vững danh hiệu xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Cùng đó, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức thực hiện  tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp…. 

Công tác xây dựng Đảng gắn với việc tập trung chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những hạn chế khuyết điểm mới phát sinh đạt được nhiều kết quả tốt, nhất là đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Các đồng chí Thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên tăng cường sâu sát với cơ sở, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp… 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã lựa chọn nội dung thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 của đoàn thể mình và phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới” để phát động thực hiện trong toàn hệ thống từ huyện đến cơ sở;  đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, từng bước khắc phục được tình trạng hành chính hóa trong tổ chức hoạt động. Liên đoàn lao động huyện với chương trình xây dựng “Mái ấm công đoàn và hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn”. Hội phụ nữ với phong trào “Phụ nữ làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Hội Nông dân với hoạt động hỗ trợ nông dân thông qua hình thức mua phân bón, giống trả chậm; Hội Cựu chiến binh với những việc làm thiết thực cụ thể, đó là: thành lập các tổ bảo vệ tấm lưới thép chống lóa trên giải phân cách cứng Quốc lộ 1A; duy trì hoạt động của các “Tổ cứu hộ, cứu nạn về an toàn giao thông” - đây là mô hình khởi điểm đầu tiên và được nhân rộng ra địa bàn cả nước và coi trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội người cao tuổi với phong trào thực hiện nếp sống văn minh đối với người cao tuổi khi qua đời… 

Cùng với việc chỉ đạo phát động các phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; tổ chức và tham gia có chất lượng các cuộc thi, như: Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc thi “Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ- phát huy truyền thống Điện Biên Phủ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”... Các cuộc thi đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức Đảng, tổ chức cơ sở Đoàn và các trường học, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia, với trên 30.000 bài dự thi và đạt được 5 giải cấp tỉnh... Trong 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đó là: Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn của Hội Cựu chiến binh; đó là hoạt động xã hội hóa huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới của Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên từ huyện đến xã; đó là Trường THPT Hoàng Lệ Kha, THPT Hà Trung liên tục có học sinh đạt giải cấp Quốc gia các môn khoa học tự nhiên; đó là xã Hà Lĩnh, Hà Lai, Hà Vân, Hà Long đi đầu và hoàn thành xây dựng nông thôn mới... 

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số cấp ủy chưa xác định rõ nội dung cụ thể, những việc thiết thực cần làm, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Việc xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức ở một số đơn vị diễn đạt còn dài, khó nhớ, khó làm theo; việc đăng ký “làm theo” tấm gương của Bác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên. Nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên ở còn mang nặng còn chung chung, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của mình, cá biệt có hiện tượng sao chép lẫn nhau. Việc phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác còn những hạn chế. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt ở cơ sở chưa cao.Tính chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa cao. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa tích cực, chủ động chỉ đạo, tìm tòi những cách làm hay, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng, phát hiện và cổ vũ những tập thể, cá nhân làm tốt để nhân rộng...

Những giáp pháp chủ yếu

Phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, trong thời gian tới, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII, Đảng bộ huyện Hà Trung tập trung thực hiện những giải pháp sau:

Một là,
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
 
Hai là, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo của chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém, củng cố niềm tin trong nhân dân. 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" trong sinh hoạt ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị; liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW của Ban bí thư, Quyết định 1089-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW Ban bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và các quy định khác của Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và xây dựng hình ảnh đẹp về con người Hà Trung phù hợp với đặc điểm công việc của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Năm là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Quyết định 1089-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo với chi bộ nơi mình sinh hoạt, đó là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của tập thể và cá nhân.

Sáu là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo gắn với phát hiện, tuyên truyền biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xay dựng nông thôn mới. Kịp thời chấn chỉnh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, nói không đi đôi với làm, triển khai hình thức..., tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng./.

Lê Văn Tuyên
Huyện ủy viên Huyện ủy Hà Trung, Thanh Hóa

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.