Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(TG) - Sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của...

Về mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật

Về mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật

(TG) - Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là một trong các quan hệ lớn phải giải quyết trong thời gian tới. Giải quyết tốt quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế sẽ tạo dựng, phát huy...

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

(TG) - Văn hóa là những giá trị sống do sự sáng tạo của con người, được kết tinh, hội tụ, lan tỏa trong đời sống xã hội, là nhựa sống cho quốc gia, dân tộc và nhân loại. 

Chuyện… cái dấu tích (x)

Chuyện… cái dấu tích (x)

(TG) - Việc kiểm điểm đảng viên cuối năm, âu cũng là việc làm thường lệ ở bất kỳ tổ chức cơ sở Đảng nào, nhưng đối với Đảng bộ Công ty A năm nay, bỗng thành chuyện bàn tán râm ran. Quanh đi quẩn lại vẫn là vì sao đồng...