Kết quả nổi bật qua hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Tiền Giang

Kết quả đến nay đã có 100% tổ chức đảng thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và tuyên truyền rộng rãi ra đoàn viên, hội viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, tinh thần cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, ngoài việc đưa các nội dung cốt lõi của chỉ thị, nghị quyết vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, các cấp ủy đảng tập trung đã chỉ đạo thẩm tra, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị được dư luận xã hội quan tâm.

Qua một năm triển khai và tổ chức thực hiện cho thấy hầu hết cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm trong công việc; có lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn gần gũi, tôn trọng nhân dân; xem đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở các cơ quan, đơn vị.  

Những kết quả bước đầu nổi bật qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng 


Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm và nội dung sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó trong sinh hoạt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gợi ý, lựa chọn chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tờ Thông báo nội bộ được phát hành hàng tháng. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị định hướng được nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Các tập thể và cá nhân nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm, từ đó kịp thời xây dựng kế hoạch tự sửa chữa, tự khắc phục và báo cáo cấp ủy, chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa. Thông qua sinh hoạt định kỳ, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nội cộm của cơ quan, đơn vị được đưa ra thảo luận, có biện pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.


Trong năm qua, xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đặc biệt quan tâm; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chủ động xây dựng nội dung, tiêu chí cụ thể để cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đã đăng ký, nội dung đăng ký được thể hiện cụ thể, thiết thực như: tu dưỡng học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cam kết giữ gìn đạo đức, lối sống không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp nêu gương đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn gần gũi, tôn trọng cấp dưới, tôn trọng nhân dân; quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân…

Nội dung đăng ký được báo cáo với cấp ủy, chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Định kỳ, 6 tháng, cuối năm cấp ủy, chi bộ tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký thực hiện, qua đó kịp thời nhắc nhở, đôn đốc những cán bộ, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục để phấn đấu thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng như trong thực hiện chức trách được phân công, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành chuyên đề thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc sự dụng thời giờ làm việc...; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, vi phạm thường xuyên, có tính chất nghiêm trọng.

Thứ tư, công tác tuyên truyền được các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần cốt lõi Chỉ thị 05-CT/TW và những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương. 

Theo đó, các mô hình hay, những cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được phát huy.  Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên thông qua các cuộc họp lệ kỳ của Ban Chấp hành, họp Ban công tác Mặt trận, sinh hoạt chi đoàn, chi hội khu phố, ấp, họp tổ, hoặc lồng ghép sinh hoạt các tổ, nhóm, Câu lạc bộ chuyên đề của ngành.  Các đơn vị lực lượng vũ trang gắn với các phong trào thi đua của ngành, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị  “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện phong cách làm việc cho cán bộ, chiến sĩ, khắc phục biểu hiện quan liêu, vô cảm. Công an Tiền Giang phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đoàn Thanh niên phát động và thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào, chương trình, các đợt sinh hoạt chính trị của Đoàn như: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Sáng tạo trẻ”; phong trào “3 trách nhiệm”; cuộc vận động “Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”...

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, thị xã, hệ thống đài truyền thanh cơ sở tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới. 

Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ đảng đặc biệt quan tâm thực hiện. 


Trong kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, các cấp uỷ đảng đều có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong năm 2016 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu và giới thiệu nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với 20 tập thể Ban Thường vụ cấp ủy huyện, ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã thành lập 02 Tổ khảo sát, tiến hành khảo sát ở 07 Đảng ủy xã (tương đương) và 04 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch học tập cho toàn khóa, kế hoạch học tập các chuyên đề từ năm 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập, liên hệ, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo.

Nhìn chung, qua một năm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiệu “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong đó, nổi bật nhất là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, có tác dụng cảnh báo, răn đe, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan được nâng lên, chế độ sinh hoạt định kỳ được duy trì nền nếp, nhiều chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn ./.
 
Nguyễn Út
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.