Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo mạnh mẽ, hiệu quả, chất lượng

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 5-1-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất được giao

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ, đạt kết quả quan trọng về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nổi bật là công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo…

Bảo đảm, duy trì nền nếp hoạt động của cơ quan, việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quyết định nội quy, quy chế của cơ quan. Những kết quả nêu trên của Ban đã góp phần quan trọng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược năm 2017; đồng thời, giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của nhà nước, tạo sự đồng thuận của người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, về công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác tham mưu các đề án, tổ chức sơ kết, tổng kết, triển khai các nhiệm vụ được Ban thực hiện nghiêm túc, khoa học, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đây là một trong những chuyển biến rõ nét so với năm 2016.

Về công tác tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII; tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị, tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán học tập, triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII cho cán bộ chủ chốt ở Trung ương và địa phương theo sự phân công của Ban Bí thư. Thông qua hình thức học trực tuyến, đối tượng học đông hơn, tiết kiệm được thời gian và kinh phí, được sự đồng tình và ủng hộ của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức và tham gia một số đoàn kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới… phục vụ đề án sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, để báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo. Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn về các lĩnh vực tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo chí các cơ quan Trung ương và địa phương. Đã tổ chức các cuộc giao ban cụm công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2017, qua đó, trao đổi thông tin và kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn để Ban Tuyên giáo địa phương thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Về công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, công tác chỉ đạo, định hướng chính trị những nội dung này năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí có nhiều nét đổi mới, bảo đảm và giữ được tính định hướng chính trị. Lãnh đạo Ban đã có nhiều cuộc làm việc với các ban, bộ, ngành Trung ương để thống nhất hướng giải quyết một số vấn đề bức thiết đang đặt ra trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tổ chức thành công nhiều hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, đồng thời quan tâm chỉ đạo, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, xuất bản, người làm báo có sai phạm.

Tiếp tục đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Công tác thẩm định, đóng góp ý kiến vào các dự thảo đề án, văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, công tác thẩm định, định hướng chính trị tư tưởng, giá trị nhân văn, thẩm mỹ trong nội dung và hoạt động văn hóa được Ban thực hiện tốt. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; và kịp thời ngăn chặn biểu hiện lệch lạc về quan điểm chính trị, phản ánh không đúng thực tế đời sống xã hội trong nước ở một số sách, phim. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động văn hóa - văn nghệ ở trung ương và địa phương.

Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội, y tế, dân số, an sinh xã hội. Lãnh đạo Ban đã chủ động làm việc với các bộ, ngành liên quan, tăng cường công tác chỉ đạo nghiên cứu các vấn đề mới đặt ra trong lĩnh vực này. Ban đã phối hợp tham mưu, góp ý đề án xây dựng Nghị quyết về y tế, dân số để trình Hội nghị Trung ương 6. Đã nắm bắt, tổ chức nhiều đoàn khảo sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chị thị của Đảng về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ; đồng thời tiến hành hoàn thành nhiều đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong công tác chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch, phản động, Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương 94 đã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, tham mưu Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo công tác này, đã ban hành công văn định hướng triển khai một số nội dung đối với Ban Chỉ đạo 94 các tỉnh ủy, thành ủy.

Trong công tác xây dựng nội bộ cơ quan, Ban tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đạt kết quả bước đầu. Hoàn thành 15 chuyên đề chuyên sâu về các lĩnh vực tuyên giáo. Các vụ, đơn vị chủ động, tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm tiến độ. Các hoạt động giao ban tuần, tháng, quý của cơ quan được tổ chức thường xuyên, có đổi mới nội dung, cách thức tổ chức, từng bước nâng lên.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động cơ quan, góp phần quyết định vào thành công chung của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, năm 2018, Ban Tuyên giáo có sự tiến bộ nhất định. 

Chất lượng nội dung, cách tiếp cận của các Đề án do Ban Tuyên giáo Trung ương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý. Có sự chủ động trong thực hiện một số nội dung, đã có sản phẩm hoặc đang trong quá trình hoàn thành sản phẩm. Trong năm 2018, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao việc chúng ta sẽ hoàn thành đúng tiến độ như tổng kết Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng, chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn bị bước đầu về sơ kết Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước… Có những việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tham mưu, đề xuất và được cấp trên đồng ý. 

Bên cạnh đó, liên quan đến việc thẩm định, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở, Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm tương đối tốt. Các đề xuất, góp ý của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với các bộ, ngành đã được nâng cao về chất lượng, nhận định, đánh giá những khía cạnh chính trị của vấn đề, được Bộ Chính trị ghi nhận.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã hỗ trợ cơ sở hướng dẫn, tổ chức triển khai một số công việc mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao có kết quả và đổi mới; thể hiện qua một số nội dung như: triển khai học tập các nghị quyết của Trung ương, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, xây dựng các chuyên đề học tập cho năm 2018… So với các năm trước, đã có sự tiến bộ, chủ động hơn về mặt thời gian, từ đó nâng cao chất lượng công tác.

Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã có tiến bộ, số lượng giảm hơn, tuy nhiên vẫn còn có sự trùng lắp. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39 của Trung ương, cơ bản ổn định bộ máy nhưng thể hiện sự quyết tâm, đổi mới mạnh mẽ trong việc xác định vị trí việc làm, định biên; quyết tâm đầu tư thêm biên chế cho một số vụ, đơn vị và cắt giảm biên chế ở một số nơi; đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Hoạt động, lề lối công tác của các vụ, đơn vị từng bước quy củ, trách nhiệm hơn. Nhiều vụ đơn vị có cố gắng đổi mới, khắc phục hạn chế của vụ, đơn vị mình; nâng cao chất lượng nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số nội dung cần khắc phục, cần làm tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc các văn bản tham mưu của các vụ, đơn vị đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn cần nâng cao chất lượng hơn nữa, giảm bớt tình hàn lâm, mang hơi thở thực tiễn cuộc sống. Việc sơ kết, tổng kết, trao đổi trong nội bộ để nâng cao chất lượng văn bản, cần cố gắng nhiều hơn. Độ sắc sảo của văn bản, việc trao đổi với nhau để hoàn chỉnh văn bản chưa thực sự làm tốt, cần cố gắng khắc phục. Công tác tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong cơ quan, trong ngành có tiến bộ, nhưng sự nỗ lực học tập trong Ban chưa cao so với các đơn vị khác.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, phải không ngừng cố gắng nhiều hơn để nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo. Đây là yêu cầu chung của cả nhiệm kỳ và xác định đòi hỏi đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, mỗi năm với tính chất đòi hỏi ngày một cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng hơn. 

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong năm 2018, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, chủ động nghiên cứu trên chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có cơ sở thật sự khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; ví dụ về công tác cán bộ, cải cách tiền lương, chính sách, bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị các Đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực được phân công như lý luận chính trị, báo chí – xuất bản, tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ…

Thứ ba, đổi mới công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn theo tinh thần thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội XII. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI. Đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc đổi mới mô hình tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện...

Thứ tư, xung quanh công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, phải theo hướng chủ động đi trước mở đường, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

Thứ năm, tổ chức các hội nghị, khảo sát để hướng dẫn cơ sở, tổ chức tốt các hội nghị giao ban cụm; khắc phục cho được tình trạng chồng chéo. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả  hơn nữa việc phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vị trong Ban. 

Nâng cao chất lượng, lề lối phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương: như đi cơ sở, cần tăng cường tính thuyết phục, tính đấu tranh, cố gắng thể hiện tầm trí tuệ của cán bộ Ban Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay, thích ứng với phương pháp làm việc mới. Trong đó chú trọng, “viết lách là say mê, đọc là một yêu cầu bắt buộc”.

* Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 
 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho đồng chí Đào Ngọc Dũng, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Doãn Thị Thuận, Hàm vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 
 

Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng bằng khen cho 10 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Ban; đồng chí Võ Văn Phuông tặng cờ thi đua cho 4 đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

 
 

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

Hoàn toàn không phải cổ tích, chiều 23/1, sau hơn 120 phút thi đấu và loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam chính thức viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam với trận thắng đầy kịch tính U23 Qatar ở trận bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018.