Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước

Ngày 1/3, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện và đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự và chủ trì buổi lễ. PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự buổi lễ.

Mục đích hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; cung cấp các luận cứ khoa học góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nguyên tắc hợp tác của hai cơ quan, hoạt động hợp tác giữa hai bên được tiến hành trên cơ sở chủ động tích cực, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhu cầu và khả năng thực tế của mỗi bên; tuân thủ đường lối, chủ trương, các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm việc trao đổi thông tin, tài liệu được thường xuyên và tuân thủ quy định về bảo mật. Hai cơ quan bình đẳng về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Theo đó, nội dung hợp tác được triển khai trên nhiều nội dung. Đó là, hợp tác nghiên cứu các chương trình, dự án, đề tài về lý luận chính trị. Đồng tổ chức, chủ trì một số hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến chính trị. Trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị. Chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Phối hợp đề xuất các kiến nghị chính sách cho Trung ương Đảng và Chính phủ về các vấn đề liên quan đến lý luận chính trị. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hội đồng Lý luận Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hợp tác giữa hai cơ quan, thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ đã cam kết. Chủ động tư vấn cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh định hướng những vấn đề lý luận cần tập trung nghiên cứu; phối hợp xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Phối hợp thực hiện các cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát, nghiên cứu đánh giá và dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Chuyển giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kết quả những công trình  nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các đề tài khoa học trong chương trình nghiên cứu lý luận chính trị cấp nhà nước, các ấn phẩm do Hội đồng phát hành. Cử  các cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo yêu cầu. Duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai cơ quan.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan và nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết. Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương trong tư vấn về định hướng những vấn đề lý luận cần tập trung nghiên cứu; tham gia xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước trong chương trình hợp tác giữa hai bên. Phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện các cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Cung cấp tài liệu, cử các cán bộ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn  phù hợp tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chắt lọc, chuyển giao cho Hội đồng lý luận Trung ương kết quả những công trình nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ, đề tài khoa học các cấp, các bản tin thường kỳ, ấn phẩm do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát hành liên quan đến lý luận chính trị. Duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn lễ ký kết sẽ đánh dấu mốc để phát triển một mối quan hệ hợp tác có chiều sâu, triển khai đồng bộ và toàn diện nhiều vấn đề. Hai cơ quan sẽ có tiếng nói thống nhất để công tác phối hợp đi vào trọng tâm, có chất lượng cao và phát huy được hiệu quả, qua đó cập nhật và vận dụng vào tình hình mới trong nước, khu vực và thế giới, góp phần định vị sự phát triển của xã hội.

Đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định, trong thời gian tới, Hội đồng sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung mà hai bên ký kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Bảo Long


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.