Quảng Nam: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017-2020

Theo chương trình đã ký kết, hai bên sẽ phối hợp công tác theo 10 nội dung, tập trung vào một số lĩnh vực như:  Định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, hướng dẫn  tuyên truyền về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân. Phối hợp biên soạn tài liệu (MẬT) về “Âm mưu diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Phối hợp nắm tình hình và đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong phát triển kinh tế, những "điểm nóng" về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 

Tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Phối hợp tuyên truyền và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Định hướng tuyên truyền và thẩm định về tư tưởng chính trị các tác phẩm, ấn phẩm, hoạt động văn hoá, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các chủ trương, giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;  

Trong công tác chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của công tác tuyên giáo để phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tại địa phương. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố xác định nhiệm vụ và giải pháp công tác công an để phối hợp Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, an ninh văn hóa, trật tự tại địa phương.
Để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, hai bên sẽ trực tiếp trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu; cụ thể hóa bằng đề án; bằng chương trình, kế hoạch hàng năm và các nhiệm vụ cụ thể; thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất; qua các hội nghị sơ kết, tổng kết giữa hai bên./.

Hữu Thiên
Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.