Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Duy Phong
Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Duy Phong

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các đơn vị trong cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, như: Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV và các hoạt động đối ngoại, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Bên cạnh đó, chủ động và kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tuyên giáo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các đảng ủy, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội với Ban Tuyên giáo Trung ương, giữa ban tuyên giáo các ngành trong khối, đoàn thể với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ngày càng sát thực tiễn, nắm bắt tốt hơn tình hình tư tưởng, tâm trạng trong xã hội.

Công tác tuyên giáo trong cụm tập trung vào việc triển khai chương trình hành động của các đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền tình hình, kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng; định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đối ngoại; kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc của nhân dân; quan tâm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo...

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, tiếp tục đặt ra những thách thức đòi hỏi ngành tuyên giáo, đội ngũ tuyên giáo các cấp nói chung, tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội nói riêng phải tiếp tục nỗ lực nắm bắt thực tiễn, bám sát chỉ đạo của cấp ủy, tìm tòi đổi mới phương thức công tác để đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ trọng tâm sau như: Tiếp tục tổ chức triển khai chương trình hành động của các đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, tích cực góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Thúc đẩy việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 Khóa XII.

Tập trung tuyên truyền tình hình, kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2017. Đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập quốc tế, về Năm APEC Việt Nam 2017, các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017 (70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2017, 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga)... Tuyên truyền về kết quả công tác, các phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để tiến tới Đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đối ngoại, nhất là việc xây dựng đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia; tổ chức thành công kỷ niệm quan hệ hữu nghị Việt - Lào; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của những phần tử cơ hội chính trị nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc của nhân dân; nhất là vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đất đai, y tế, giáo dục và đào tạo, xây dựng, môi trường... để kịp thời tham mưu giúp các cấp, ngành giải quyết, không để hình thành “điểm nóng’’, vụ việc phức tạp nổi cộm lan rộng...

Tăng cường quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc, rà soát quy hoạch biên chế của ngành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ; quản lý tổng biên tập, phó tổng biên tập và đội ngũ biên tập viên, phóng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí - xuất bản; khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân tích cực phát hiện, biểu dương người tốt việc tốt, phát hiện và đấu tranh chống tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ quản lý và phóng viên vi phạm.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các ngành; thúc đẩy thực hiện rõ nét hơn việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Quan tâm chỉ đạo cung cấp thông tin định hướng báo chí, tài liệu tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về những vụ việc, vấn đề phức tạp nảy sinh. Thường xuyên chỉ đạo, cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là thời điểm có vấn đề phức tạp, nhạy cảm…

Sớm có chỉ đạo, hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương để các đơn vị có thời gian chuẩn bị, quan tâm chỉ đạo những nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ của khối cơ quan trung ương.  Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, các kinh nghiệm và mô hình hay, có hiệu quả trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn, rủi ro, thông tin khách quan góp phần giúp doanh nghiệp hạn chế thiệt hại, ổn định và phát triển.

Sửa đổi quy định xét tặng kỷ niệm chương, bổ sung quy định xét tặng kỷ niệm chương đối với cán bộ tuyên giáo trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng như đối với cán bộ tuyên giáo cấp huyện. Nâng cao chất lượng các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo nói chung, trong đó có đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quan tâm chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xử lý tốt một số vấn đề trong quản lý văn hóa, du lịch gây bức xúc dư luận (việc cấp phép đối với các ca khúc cách mạng, liên quan bán đảo Sơn Trà...); Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH; Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết 24-NQ/TW khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Các đơn vị trong cụm quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, khoa giáo như: thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Nghị quyết 20-NQ/TW khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH; Nghị quyết 24-NQ/TW khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm tiến độ, đánh giá sâu sát hơn, làm rõ hơn hiệu quả của việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị...); thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Tuyên giáo Trung ương, phát huy hiệu quả hơn nữa các mặt công tác tuyên giáo nói chung và hiệu quả cơ chế giao ban cụm rói riêng./.

Duy Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 2 (1285), ngay trong những thời khắc mà cả một triều đại còn đang hát khúc khải hoàn ca thì Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải đã nhắc đến tư tưởng ấy. Hai chữ "thái bình" trong câu thơ của ông gợi ra những ngẫm nghĩ đến tận ngày hôm nay.