Đồng chí Võ Văn Thưởng đến thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ

Đồng chí Võ Văn Thưởng tới thăm đồng chí Phạm Quang Nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng tới thăm đồng chí Phạm Quang Nghị

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã tới thăm đồng chí Đặng Hữu, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên  Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tới thăm các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ, đồng chí Võ Văn Thưởng kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo của Ban qua các thời kỳ, luôn dồi dào sức khỏe, sức sáng tạo, tiếp tục cống hiến trí tuệ vào sự nghiệp tư tưởng của Đảng, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng tới thăm đồng chí Đặng Hữu

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Trải qua 87 năm ra đời và trưởng thành, công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Công cuộc giải phóng đất nước, thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng, có sự đóng góp quan trọng của công tác Tuyên giáo. Thông qua công tác tuyên giáo, những nội dung của đường lối đổi mới đã kịp thời chuyển hóa vào đời sống xã hội, làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong hành động cách mạng. Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp phần đưa ra những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo bước phát triển toàn diện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, có những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo làm công tác Tư tưởng - Tuyên giáo của Đảng.

PV

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.