“Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười Nga”

Các vị đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm
Các vị đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm

 

“Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười Nga” là chủ đề buổi tọa đàm trực tuyến do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức vào ngày 3/11 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017).

Tham gia buổi tọa đàm trực tuyến có các đồng chí: PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự; Đại tá, PGS.TS Bùi Quang Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự và một số nhà khoa học, diễn giả: Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đức Độ; Đại tá, PGS.TS Phạm Xuân Mát; Đại tá, PGS.TS Trần Đăng Bộ; Đại tá,TS Đặng Văn Sánh.

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, TS. Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, cách đây 100 năm, ngày 7-11-1917 đã nổ ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, một sự kiện lịch sử làm rung chuyển thế giới, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Cách mạng Tháng Mười không chỉ mở ra con đường giải phóng nước Nga, mà còn cho cả các dân tộc và loài người; mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử hiện đại, đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

 
 TS. Trần Doãn Tiến phát biểu tại buổi tọa đàm

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra quá trình hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, biến những mơ ước, lý tưởng ấy thành hiện thực sinh động ở Liên Xô và phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã động viên, cổ vũ giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết, đứng lên làm cách mạng vô sản, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công, làm chủ đất nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga khẳng định giá trị, tầm vóc và ý nghĩa đối với việc xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ kinh tế mới và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ sở trực tiếp cho các Đảng Cộng sản xác định quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong 100 năm qua, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa đã noi theo tấm gương, tinh thần và lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên cường đấu tranh, bảo vệ và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, đạt được những thành tựu to lớn.

Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, nhân  dân ta đã vùng dậy đấu tranh, làm nên kỳ tích lịch sử - đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do của chủ nghĩa xã hội.

Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động của chính quyền Xô viết đã để lại nhiều bài học cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho cách mạng Việt Nam. Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với những giá trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga và điều kiện cụ thể của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong hơn 30 năm Đối mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong gần chín thập kỷ qua, với tư cách là một Đảng chân chính cầm quyền, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời không ngừng tiếp thu, vận dụng vào thực tiễn của tình hình mới để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng nước ta là phần thưởng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Buổi tọa đàm trực tuyến nhằm góp phần tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; góp phần tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân củng cố niềm  tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử nhân loại

Tại buổi tọa đàm, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng nhấn mạnh Cách mạng Tháng Mười Nga làm “rung chuyển” thế giới đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại có có ý nghĩa to lớn, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng; đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử nhân loại bởi những lý do chính sau:

Thứ nhất, Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng triệt để và sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại.

Tính chất triệt để và sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười thể hiện ở chỗ, đó là cuộc cách mạng nhằm thủ tiêu chế độ bóc lột, áp bức, bất công cuối cùng trong lịch sử - chế độ tư bản chủ nghĩa; không phải là thay đổi chế độ bóc lột này bằng chế độ bóc lột khác. Đây là sự khác nhau rất căn bản giữa Cách mạng Tháng Mười với các cuộc cách mạng trước đó đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại.

Đây là cuộc cách mạng xã hội lớn nhất trong lịch sử của những người lao động. Lần đầu tiên, thế giới có cuộc cách mạng thực sự và to lớn nhất của nhân dân lao động, đưa nhân dân lao động lên làm chủ, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội. “Giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động” (V.I.Lênin Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, M. 1977, tập 36, tr. 209). Mệnh đề “dân là chủ”, “dân làm chủ” đối với nhân loại mới thực sự biết đến và có ý nghĩa từ đây.

Thứ hai, Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng mang giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp.

Giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp của cách mạng thể hiện ở chỗ, cuộc cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng toàn diện và sâu sắc: đó là thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Nó không chỉ giải phóng các giai cấp cần lao và nhân dân lao động khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, mà công việc cơ bản và giá trị nhân văn cao đẹp của cách mạng là nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thật sự cho con người.

Trong lịch sử xã hội loài người đã có nhiều cuộc cách mạng, nhưng chưa hề có cuộc cách mạng nào mang giá trị nhân đạo, nhân văn như Cách mạng Tháng Mười Nga.

Thứ ba, Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng vạch thời đại, mở ra một thời đại hoàn toàn mới trong lịch sử nhân loại.

Nó khai phá con đường cho nhân loại đi tới tương lai, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Nó thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tự cứu lấy mình và giải phóng mình.

Như vậy, tính chất nhân dân, triệt để, sâu sắc; bản chất nhân văn, nhân đạo; giá trị vạch thời đại đã tạo nên sức mạnh “rung chuyển” toàn cầu và tầm vóc lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có cuộc cách mạng nào như thế.

100 năm qua, kể từ khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga nổ ra và thành công năm 1917, nhân loại đã chứng kiến biết bao sự kiện sôi động, hào hùng, những biến cố thăng trầm, khốc liệt trên mọi lĩnh vực của đời sống thế giới. Trong tất cả các sự kiện đó, Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện đã làm “rung chuyển” cả thế giới, đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử vĩ đại, có có ý nghĩa to lớn, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

 
 Đ/c Nguyễn Mạnh Hưởng phát biểu tại buổi tọa đàm

Bởi vậy, Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại những giá trị lịch sử to lớn và sâu sắc. Đó là:

Thứ nhất, Cách mạng Tháng Mười Nga đã biến chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý luận trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên vùng đất rộng lớn.

Thứ hai, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời nhà nước của giai cấp vô sản và những người lao động đầu tiên trong lịch sử.

Nó giải quyết và thể hiện sâu sắc vấn đề căn bản của cách mạng là vấn đề chính quyền nhà nước trong thực tiễn nước Nga. 

Thứ ba, Cách mạng Tháng Mười đã chặt đứt khâu yếu nhất, rệu rã nhất trong hệ thống dây chuyền đế quốc chủ nghĩa.

Đây là một đòn công phá phá tan sự thống trị thế giới của chủ nghĩa tư bản. Không có Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội hiện thực thì các giai cấp lao động và các dân tộc trên thế giới vẫn chìm đắm trong sự áp bức, nô dịch của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

 Đại tá, PGS.TS Trần Đăng Bộ cũng nhấn mạnh, trải qua 100 năm, kể từ Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đến nay, trên thế giới đã xảy ra rất nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó, Cách mạng Tháng Mười là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử vĩ đại với những giá trị nhân văn xuyên thời đại. Những giá trị ấy bao gồm:

Thứ nhất, đây là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế; khởi đầu cho quá trình hiện thực hóa tư tưởng và sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Thứ hai, giá trị nhân văn xuyên thời đại của Cách mạng Tháng Mười còn bởi ảnh hưởng toàn diện, lâu dài của cuộc cách mạng này đối với sự phát triển của xã hội loài người.

Thứ ba, Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng mang sứ mệnh khai sinh chủ nghĩa xã hội hiện thực - một kiểu xã hội mới, công bằng và dân chủ cho thế giới đương đại.

Thứ tư, giá trị nhân văn mang ý nghĩa quốc tế và thời đại là nhiều quốc gia đang nỗ lực xây dựng xã hội không có bóc lột, mọi người có cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng.

Bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, đã báo trước sự suy tàn của chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế - chính trị thế giới, mở ra kỷ nguyên mới thời kỳ quá độ lên CNXH. PGS.TS Nguyễn Viết Thảo cho biết: Tính từ cuộc cách mạng tư sản Anh năm 1640 đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã có gần 300 năm hình thành và phát triển, có đóng góp lớn cho tiến trình vận động của lịch sử thế giới trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, chính trị... Tuy nhiên, cũng từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản bộc lộ rõ rệt nhất những hạn chế không thể vượt qua. Nền văn minh vật chất sung mãn do chủ nghĩa tư bản tạo ra đã được xây dựng bằng nước mắt và máu của quần chúng lao động khắp toàn cầu; sự phồn vinh của quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp người này phải được đánh đổi bằng sự bần cùng hoá của nhiều quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp khác; sự hưng thịnh của một nhóm siêu cường phải được đánh đổi bằng hàng loạt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, biến hàng trăm quốc gia, Phi, Mỹ La tinh thành hệ thống thuộc địa đáng hổ thẹn của chủ nghĩa thực dân... Trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản, quá trình phát triển đã bị biến thành quá trình phản phát triển ngày càng nghiêm trọng do bản chất bóc lột, hiếu chiến và nô dịch cố hữu của chế độ kinh tế - xã hội này. Đây chính là mâu thuẫn khách quan và hạn chế nội tại của sự phát triển sản sinh ra trong lòng chủ nghĩa tư bản, đẩy chủ nghĩa tư bản đến chỗ bị thay thế không thể tránh khỏi.

Hạn chế lịch sử của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn độc quyền đế quốc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đặt nhân loại trước một thách thức chung là tìm con đường giải phóng khỏi chế độ bóc lột, áp bức, bất công để thực hiện mục tiêu phát triển, vào điểm giao thời giữa hai thế kỷ, đã xuất hiện nhiều ý tưởng, mô hình, phương án thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa, trong đó có tư tưởng Hôxê Mácti (Cuba, 1853 -1895) chủ trương chống đế quốc, xây dựng một chế độ xã hội của tất cả và cho mọi dân nghèo trên thế gian; tư tưởng “Tam Dân” của Tôn Trung Sơn (Trung Quốc, 1866 -1925); tư tưởng dân chủ - xã hội cách mạng châu Âu; tư tưởng yêu nước và giải phóng dân tộc của đông đảo quốc gia, Phi, Mỹ La tinh... Như kết tinh của mọi tư tưởng giải phóng và phát triển tiến bộ của thời đại, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu bức bách của lịch sử là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, mở ra chân trời mới cho mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội. 

PGS.TS Đào Duy Quát cũng nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười là một sự kiện vĩ đại nhất của Thế kỷ XX, là cuộc cách mạng làm rung chuyển toàn thế giới như đánh giá của nhà báo Mỹ John Reed vì thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười tạo bước ngoặt, dấu mốc vĩ đại trong lịch sử phát triển của nhân loại, mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi toàn thế giới – thời đại xóa bỏ các giai cấp và các chế độ áp bức, bóc lột thực hiện mục tiêu, khát vọng: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người để mọi con người được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc.

 
 Đ/c Đào Duy Quát phát biểu tại buổi tọa đàm

Vì tầm quan trọng và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên, nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới và đến năm 45 sau cuộc chiến thắng chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xã hội từ một nước trở thành một hệ thống các nước XHCN ngày càng lớn mạnh, hùng cường, giải phóng hơn 1,5 tỷ người thoát khỏi áp bức, bóc lột, bất công trở thành người làm chủ.

Ý nghĩa và tầm ảnh hưởng quyết định đến xu hướng phát triển mới của toàn nhân loại, nó không chỉ là sự sợ hãi, nỗi ám ảnh về “bóng ma Cộng sản” khi Liên đoàn những người cộng sản quốc tế tuyên bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Các Mác và Ăng ghen viết năm 1848. Tuyên ngôn này vạch ra mục tiêu và chương trình hành động của Liên đoàn những người cộng sản, kêu gọi hành động cho một cuộc cách mạng vô sản! Với thắng lợi của cuộc CM Tháng Mười và sự ra đời của hệ thống XHCN hùng mạnh đang trực tiếp thúc đẩy quá trình tất yếu diệt vong của CNTB, cho nên giai cấp tư sản thế giới vô cùng hoảng sợ và điên cuồng ngăn cản, chống phá ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, chống phá CNXH hiện thực. Họ đã có cả một chiến lược “Chiến tranh không có súng” để thắng CNXH không cần chiến tranh, “chiến lược diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, các thế lực thù địch họ sử dụng hàng ngàn chuyên gia tung ra rất nhiều học thuyết quan điểm, luận điệu nhằm xuyên tạc, bôi xấu, phủ định vai trò ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, phủ định chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ định CNXH. Cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm, các luận điệu sai trái xấu độc này đang được triển khai chủ động, tích cực. Năm 2017, Hội đồng Lý luận Trung ương đã biên tập và xuất bản cuốn sách Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm nhiều bài viết cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để bác bỏ các quan điểm sai trái một cách hết sức thuyết phục . Trong số tháng mười, các tạp chí lý luận của Trung ương và các bộ, ngành cũng đã có nhiều bài viết có giá trị, phân tích sâu sắc ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái đang nhằm phủ nhận ý nghĩa lịch sử thời đại của Cách mạng Tháng Mười, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ định đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH của Đảng ta.

Ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga đối với việc xác định con đường cách mạng Việt Nam

Theo PGS, TS Nguyễn Đức Độ, trước khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, ở Việt Nam có sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng dân tộc diễn ra theo nhiều khuynh hướng: (1) Khuynh hướng phong kiến, do các văn thân, sĩ phu phong kiến lãnh đạo (tiêu biểu là phong trào Cần Vương). (2) Phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng, theo chủ trương dựa vào Nhật để chống Pháp (sử dụng bạo lực, cầu viện ngoại bang). (3) Phong trào Duy Tân do Phan Chu Trinh khởi xướng, theo con đường cải lương, nâng cao dân trí, kêu gọi chính quyền Pháp ở Đông Dương thực hiện cải cách. (4) Phong trào con đường tư sản, đấu tranh bằng bạo lực do Lương Văn Can, Nguyễn Thái Học lãnh đạo.

Tuy nhiên, các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc theo các khuynh hướng trên đều thất bại; cách mạng Việt Nam đứng trước cuộc khủng hoảng về con đường cứu nước (ví như như đêm tối không tìm thấy đường ra).  Giữa lúc Việt Nam đang khủng hoảng về con đường cứu nước, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi đã  soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Điều đó được thể hiện cụ thể, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa, trong đó có Việt Nam đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, phong kiến, tự giải phóng mình. Cách mạng Tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” (Hồ Chí Minh , Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 30). 

Theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lật đổ sự thống trị của thực dân và phong kiến tay sai, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ta đã  kịp thời đề ra những quyết sách đúng đắn, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm và khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Qua 30 năm đổi mới, nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định.

Tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. 

Bên cạnh đó, Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại cho chúng ta những bài học gì về công tác tư tưởng. 

Theo PGS.TS Đào Duy Quát, nghiên cứu sâu sắc phương hướng nhiệm vụ công tác tư  tưởng lý luận trong Báo cáo Chính trị Đại hội XII và 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là 10 nhiệm vụ giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình, tôi thấy Đảng ta  tiếp thu, kế thừa và vận dụng sáng tạo những bài học về công tác tư tưởng lý luận của Cách mạng Tháng Mười để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện và đồng bộ, đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, giữ vững lập trường hòa bình, ổn định, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đồng chí Đào Duy Quát cũng nhấn mạnh một số vấn đề sau: (1) Thực sự đổi mới từ lý luận trong toàn Đảng, nhất là trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt và trong đội ngũ cán bộ tư tưởng lý luận để tổng kết thực tiễn,  làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (2) Thực sự đổi mới cả nội dung và phương thức công tác để nâng cao chất lượng hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả binh chủng công tác tư tưởng, công tác lý luận, công tác giáo dục lý luận, công tác tuyên truyền cổ động, hoạt động của hệ thống báo chí truyền thông, xuất bản, phát hành, công tác nghiên cứu và tác động định hướng dư luận xã hội, công tác hóa văn nghệ. Toàn bộ các hoạt động tư tưởng phải tạo sự nhất trí cao trong hành động, động thuận trong toàn xã hội, chủ động tích cực, thực hiện thắng lợi đường lối Đại hội XII với tinh thần: Tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống và tăng cường kỷ cương nhà nước. (3) Một nét đặc sắc của công tác tư tưởng trong Cách mạng Tháng Mười Nga là các đồng chí lãnh đạo Đảng của Đảng Bôn-sê-vich, đứng đầu là Lênin là các tuyên truyền viên đầy nhiệt huyết và sức thuyết phục trong các buổi diễn thuyết và là người nêu gương, tiên phong thực hiện các quyết định của Đảng. (4) Bài diễn thuyết với nhan đề “Những nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay” của Lê nin ngày 4/4/1917 tại nhà ga Phần Lan đã đi vào lịch sử về tính thuyết phục công nhân, nông dân và nhân dân lao động Nga đồng tình ủng hộ chủ trương chuyển cách mạng dân chủ tư sản Nga sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Và việc Lênin bất chấp hiểm nguy cải trang để chiều ngày 24/10 trực tiếp đến Điện Smolny để chỉ đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đã có sức cổ vũ, động viên mạnh mẽ các chiến sĩ trong các đồn cận vệ đỏ, các công nhân vũ trang ở các nhà máy và cả binh sĩ trên Chiến hạm Rạng Đông dũng cảm xông lên đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu ở Petrograd và cuối cùng tiến vào điện Smolny để bắt sống toàn bộ chính phủ lâm thời phản động (trừ Kerenxky). Cho nên công tác tư tưởng của ta cần giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư, cấp ủy cần phấn đấu truyền đạt có sức thuyết phục các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhất là phải là tấm gương, phải nêu gương về đạo đức, phong cách, lối sống trước quần chúng.

Giá trị, ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay


Theo PGS, TS Nguyễn Đức Độ, giá trị, ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. Ông cho biết, tròn một thế kỷ đã qua kể từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp, nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tiếp tục tỏa sáng, soi rọi cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiếp thêm nguồn sinh lực cho phong trào cộng sản và công nhân trên thế giới.

Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam trong lịch sử cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là minh chứng cho sự đúng đắn mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc ta đã lựa chọn theo con đường cách mạng Tháng Mười Nga.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá, TS Đặng Văn Sánh đã trao đổi xoay quanh nội dung từ thực tiễn bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Một là, phải nhận thức đúng đắn và tuân thủ nghiêm ngặt quy luật bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa:

Nhận thức đúng đắn và tuân thủ nghiêm ngặt quy luật bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là một bài học kinh nghiệm có tầm quan trọng đặc biệt đối với các Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa trong bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mình.

Bài học kinh nghiệm này chỉ ra rằng, trong mọi hoàn cảnh, tình huống, trong điều kiện hòa bình cũng như khi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên coi trọng giáo dục làm cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc nhận thức rõ yêu cầu và tính tất yếu phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phải làm cho quân đội và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, khả năng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nếu ở đâu xem nhẹ, xao nhãng, buông lỏng, không tuân thủ nghiêm ngặt quy luật bảo vệ Tổ quốc, thì  ở đó Tổ quốc xã hội chủ nghĩa sẽ bị lâm nguy, suy yếu, không đủ sức chống đỡ trước các đòn tiến công của kẻ thù, thậm chí bị thủ tiêu. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu là một minh chứng; một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sai lầm của các Đảng Cộng sản ở đó trong quá trình cải tổ, cải cách, đã không biết tự bảo vệ, đã không quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là một bài học đau xót về sự mất cảnh giác, về sự xao nhãng, không tuân thủ những yêu cầu, nguyên tắc của quy luật bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tự làm suy yếu, làm mất sức đề kháng bản thân mình của Đảng Cộng sản trước âm mưu, thủ đoạn và các đòn tiến công quyết liệt của các thế lực thù địch.

Hai là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

Bài học về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chỉ ra rằng nếu không quan tâm đúng mức, buông lỏng, từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước thì sự tan rã của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là điều khó tránh khỏi. Sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cho thấy, các thế lực thù địch bắt đầu từ sự tiến công loại bỏ Đảng Cộng sản ra khỏi đời sống chính trị đất nước. Cùng với sự tấn công của kẻ thù còn có sự sai lầm trong công tác bảo vệ nội bộ Đảng. Đảng Cộng sản tan rã là chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại. Vì vậy, bảo vệ Đảng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bài học này còn chỉ ra rằng, bảo vệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chuyên chính vô sản và toàn xã hội là một mục tiêu, nhiệm vụ của bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên, để bảo vệ, giữ vững vai trò lãnh đạo, Đảng Cộng sản phải tự hoàn thiện, tự chỉnh đốn thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cùng với tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải đặc biệt coi trọng phát huy vai trò của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ chuyên chính vô sản, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã hội mới và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhà nước chuyên chính vô sản xây dựng luật pháp, chính sách, kế hoạch củng cố nền quốc phòng, phát triển tiềm lực kinh tế, khoa học kỹ thuật, tiềm lực chính trị - tinh thần, phát triển khoa học quân sự; xây dựng, nâng cao tinh thần chiến đấu, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các lực lượng vũ trang. 

 Không có sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng Cộng sản và quản lý điều hành của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thì không thể huy động được toàn thể hệ thống chính trị và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ba là, nắm chắc tình hình, bản chất, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch:

Đây là một bài học kinh nghiệm quan trọng. Thực tiễn cho thấy Tổ quốc xã hội chủ nghĩa sẽ không được bảo vệ một cách vững chắc, nếu chúng ta không nắm chắc tình hình, bản chất, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và không nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết và kịp thời đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bài học kinh nghiệm này chỉ ra rằng, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chỉ được bảo vệ vững chắc, khi nắm chắc tình hình, bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Không bao giờ được được ảo tưởng vào sự “giúp đỡ” của các thế lực thù địch, không thể nhờ cậy chúng để “bảo vệ” Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Điều này nhắc nhở những Đảng Cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay rằng, phải bằng sự nỗ lực và sức mạnh của chính mình, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mới có thể đứng vững trước sự chống phá của các thế lực thù địch, trong khi tranh thủ những quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa, cần rất tỉnh táo và cảnh giác, phân biệt rõ “đối tác và đối tượng”, nội lực của chính mình mới là bảo đảm cốt lõi nhất, vững chắc nhất cho thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phải luôn đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. Phải đặc biệt quan tâm nghiên cứu dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Có chiến lược đấu tranh với các thủ đoạn vũ trang và phi vũ trang; phòng ngừa, ngăn chặn, triệt tiêu những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của chúng. Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án đối phó với các khả năng, tình huống, hình thái tiến công vũ trang và phi vũ trang, không để xảy ra bị động bất ngờ. Chú trọng cả hai mặt “xây” và “chống”, trong đó xây dựng thực lực về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, quốc phòng, an ninh và các giá trị chuẩn mực xã hội chủ nghĩa trong đời sống đất nước là chính. Kết hợp phòng ngừa với chủ động tiến công, ngăn chặn từ bên ngoài, giữ vững bên trong, có giải pháp mang tính chiến lược, đồng thời có giải pháp cụ thể đối phó với âm mưu, thủ đoạn chống phá Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch trong từng thời kỳ, giai đoạn.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong với bên ngoài, tạo sức mạnh tổng hợp lớn nhất để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

Bài học này chỉ ra muốn bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong với bên ngoài, tạo sức mạnh tổng hợp lớn nhất để bảo vệ Tổ quốc; phải nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa sức mạnh nội lực và ngoại lực. Sức mạnh của nội lực là sức mạnh của Đảng Cộng sản, chính quyền chuyên chính vô sản, sức mạnh của nhân dân và toàn dân tộc. Phải chăm lo xây dựng sức mạnh đất nước về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân, nông dân và tri thức cách mạng; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lý tưởng độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội cho toàn dân. Sức mạnh quân sự nhà nước thể hiện ở xây dựng nền quốc phòng, an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Trong mối quan hệ giữa sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực, thì sự nỗ lực cao nhất của cách mạng trong nước là tiền đề, là điều kiện để tranh thủ sự giúp đỡ to lớn và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài. Sự kết hợp đúng đắn những nỗ lực của mỗi quốc gia dân tộc xã hội chủ nghĩa với sự giúp đỡ quốc tế làm cho khả năng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa được nhân lên gập bội chứ không phải là số cộng đơn thuần. Tuy nhiên, làm thế nào có thể kết hợp đúng đắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong với bên ngoài, tạo sức mạnh tổng hợp lớn nhất để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mới là điều quan trọng. Cần nhận thức đúng đắn vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản thế giới; nhận thức đúng đắn lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế. Mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi, vừa không phát huy được sức mạnh dân tộc vừa không tranh thủ được sự đoàn kết, giúp đỡ quốc tế để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc hội nhập, quan hệ đối ngoại của các nước xã hội chủ nghĩa với những nước khác về chế độ chính trị, xã hội, cần  chủ ý tranh thủ sự đồng thuận, đồng thời đấu tranh khắc phục, hạn chế những bất đồng, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng phương pháp đối thoại, hòa bình để tạo môi trường hòa bình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Năm là, thường xuyên củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội đủ mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:
Thường xuyên củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội đủ mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bài học có tầm quan trọng đặc biệt.

Trong thập kỷ 80 của thế kỷ XX, trong quá trình cải tổ, đổi mới ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Đảng Cộng sản và Nhà nước đã mắc sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng, tổ chức, kinh tế, quân sự, ngoại giao. Khi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo xã hội, thực hiện đa nguyên chính trị, lực lượng vũ trang, quân đội bị chia rẽ và bị vô hiệu hóa không còn là công cụ đắc lực của chuyên chính vô sản trong đấu tranh trấn áp bọn phản loạn, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bài học này chỉ rõ để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải đặc biệt coi trọng xây dựng nền quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh, có khả năng đánh bại mọi cuộc tấn công xâm lược, cũng như đối phó thắng lợi với các nguy cơ, tình huống đe dọa đến sự mất còn của chế độ xã hội chủ nghĩa và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thực sự chăm lo xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhân dân, chống mọi mưu toan “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, quân đội.  

***

Có thể khẳng định, các ý kiến tại buổi tọa đàm rất sâu sắc, giá trị có lý luận và thực tiễn cao, đem đến cho độc giả những góc nhìn cụ thể, đi sâu phân tích làm sáng tỏ những nội dung về giá trị thời đại, ý nghĩa mở đường và tinh thần khai sáng cho cả một thế kỷ phát triển vừa qua của Cách mạng Tháng Mười Nga; nhìn nhận lại sự phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới trong một thế kỷ qua; khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Các ý kiến tại Tọa đàm chỉ rõ: Thành tựu nổi bật của một thế kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực. Quá trình cải cách, đổi mới của một số nước XHCN, sự thăng trầm, sức sống và cả những vấn đề còn tồn tại của CNXH hiện thực trong 100 năm qua. Cũng chính từ thực tiễn này, mỗi nước trên con đường xây dựng CNXH hiện thực đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong quá trình xây dựng CNXH. Các đại biểu cũng đã phân tích, trao đổi, làm sâu sắc việc vận dụng tư tưởng của Lê-nin và giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước  ta hiện nay. Đặc biệt là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay…

Trải qua một thế kỷ, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là sự kiện trọng đại trong lịch sử thời đại, là ngọn hải đăng soi sáng sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiếp tục là nguồn sức mạnh cho phong trào cộng sản và công nhân trên toàn thế giới cũng như đối với cách mạng Việt Nam.

Thu Hằng

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.