Ngành Tuyên giáo: xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự  và phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

 
 Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác tuyên giáo năm 2016 đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, đồng chí Mai Văn Ninh nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp, phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự phấn đấu của đội ngũ tuyên giáo, nên công tác tuyên giáo năm 2016 đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Ngay sau Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01- CT/ TW về "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng". Theo đó, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời chỉ đạo, định hướng báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cốt lõi, về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII có nhiều điểm mới cả về nội dung, cách thức tổ chức, bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

 
 Đ/c Mai Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị

Hệ thống tuyên giáo cả nước luôn bám sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo.... Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân. Bước đầu thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các đề án do Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đảm đảm bảo tiến độ, chất lượng từng bước được nâng lên. Ban đã chủ động tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 01- CT/ TW về " Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tổng kết một số Nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội thể hiện trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm tính chủ động, kịp thời, bám sát thực tế, trực tiếp phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị 05 và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện. Ngành Tuyên giáo chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng, những vấn đề mới nảy sinh của đất nước, cũng như tình hình trong nước, khu vực, thế giới.

Ngành phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái  tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành tuyên giáo. Tuy nhiên, với tinh thần thực sự cầu thị, công tác tuyên giáo năm 2016 còn tồn tại những hạn chế, như: công tác tham mưu trong đề xuất xử lý các  vấn đề nóng, nổi cộm vẫn có lúc, chưa chủ động, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn; một số cơ quan báo chí, số phóng viên phải xử lý vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của báo chí cách mạng và những người làm báo chân chính….

Bước sang năm 2017, toàn ngành tuyên giáo xác định rõ phương hướng: nắm vững tình hình trong nước và quốc tế, chủ động tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo. Trước hết là nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Tăng cường chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý báo chí trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2017. Chủ động ứng phó có hiệu quả với những vấn đề nóng, dư luận xã hội, góp phần thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Trên cơ sở phương hướng đó, Hội nghị đã xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, chủ động, tích cực tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy  Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo.

Hai là, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân.

Ba là, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và một số vấn đề an sinh xã hội.

Bốn là, nâng cao khả năng dự báo, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, định hướng tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ngành
tuyên giáo.

 

 Toàn cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo năm 2017 rất quan trọng và nặng nề

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh đã đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo cả nước đã đạt được.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo năm 2017 rất quan trọng và nặng về. Nhất trí với  phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Báo cáo Tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra trong năm tới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ  nhất, cần trao đổi, thảo luận thấu đáo để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xác định rõ những giải pháp, tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Ban Tuyên giáo các cấp cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Ngành, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn Dân, toàn Quân, hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Thứ hai, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước; Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các nghị quyết khác của Đảng ; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp giao phó.

Thứ ba, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tập tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết về nội dung học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận; cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản; phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động định hướng cung cấp thông tin thường xuyên, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong thi đua yêu nước,  khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Thứ năm, chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với hình hình, xây dựng lực lượng sắc bén để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và  luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng.

Thứ sáu, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trước hết là đối với Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngành tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong tất cả các khâu, các hoạt động của từng cấp thuộc hệ thống tuyên giáo. Phương thức và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ban xây dựng Đảng, chính quyền cùng cấp cần được đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống vẻ vang 86 năm và những kết quả đã được trong năm 2016, với quyết tâm và nỗ lực mới, năm 2017, ngành tuyên giáo cả nước sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc buổi chiều ngày 26-12.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.