Công tác khoa giáo cơ sở ở Trà Vinh: Nhiều chuyển biến tích cực

Khảo sát công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 tại Thị ủy Duyên Hải
Khảo sát công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 tại Thị ủy Duyên Hải

Qua khảo sát cho thấy công tác Khoa giáo ở cơ sở của tỉnh Trà Vinh đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó đáng chú ý là:

Thứ nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đã được tăng cường, sự phối hợp giữa ban tuyên giáo và các ngành trong khối đã thêm chặt chẽ. Tất cả các buổi làm việc ở Ban Tuyên giáo cấp huyện đều có Thường trực cấp ủy dự và phát biểu chỉ đạo, đồng thời một số huyện, thành phố có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng tham dự. Mặt khác, Trưởng ban Tuyên giáo cấp xã là đồng chí Bí thư Đảng ủy, đa số Tổ trưởng Tổ Khoa giáo là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Điều đó cho thấy rằng, công tác Khoa giáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Các phòng, ban chuyên môn trong khối Khoa giáo ở cấp huyện và thành viên Tổ Khoa giáo xã, phường, thị trấn, ngoài việc báo cáo cho Ban Tuyên giáo cùng cấp, còn tham dự đầy đủ các buổi khảo sát, giải trình các ý kiến do Đoàn Khảo sát của tỉnh đặt ra. Ngoài ra, tham dự Đoàn làm việc của cấp tỉnh còn có các đồng chí lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ đại diện cho một số sở trong khối Khoa giáo, qua đó góp phần giúp cho các sở nắm sát tình hình ở cơ sở hơn, nhất là ở cấp xã, để trên cơ sở đó có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của ngành chức năng quản lý theo hệ dọc.

Thứ hai, để củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố đều phân công 1 Phó Trưởng ban và 1-2 chuyên viên phụ trách công tác Khoa giáo; quan tâm, phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn thường xuyên, củng cố, kiện toàn Tổ Khoa giáo cấp xã. Đồng thời khi thực hiện công tác cán bộ, Đảng ủy xã, phường, thị trấn đều bổ sung cán bộ, đảm bảo tất cả các xã, phường, thị trấn đều thành lập Tổ Khoa giáo. Các Ban Tuyên giáo, Tổ Khoa giáo đều tham mưu cấp ủy ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành khối Khoa giáo; xây dựng kế hoạch công tác khoa giáo năm 2017.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo; đồng thời thực hiện tốt việc báo cáo chuyên đề theo yêu cầu. Ban Tuyên giáo Càng Long, Cầu Kè còn hướng dẫn Tổ Khoa giáo xã, thị trấn sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo, để trên cơ sở đó Đảng ủy xã, thị trấn đánh giá kết quả đạt được, thấy được những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân trong công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo ở địa phương. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cấp huyện và Tổ Khoa giáo xã, phường, thị trấn tiếp tục tham tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; thực hiện tốt công tác sáp nhập bệnh viện tuyến huyện vào trung tâm y tế và chuyển đổi phòng khám đa khoa khu vực thành trạm y tế xã; xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi trường; chú trọng công tác giáo dục, truyền thông về dân số, gia đình và trẻ em; duy trì mô hình tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống và phòng chống bạo lực gia đình; đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã năm 2017; hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân…

Tuy nhiên, công tác Khoa giáo ở cơ sở chưa thật sự đáp ứng yêu cầu; chưa phát huy được vai trò chủ động tham mưu, đề xuất trong công tác Khoa giáo ở địa phương. Một số Tổ khoa giáo xã, phường, thị trấn còn lúng túng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chưa thể hiện rõ những chương trình, kế hoạch của cấp ủy địa phương cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về các lĩnh vực công tác Khoa giáo (thường chỉ nêu các văn bản của Trung ương), do đó chưa thể hiện được việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà cấp ủy địa phương đề ra. Vai trò định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện, thị xã, thành phố đối với Tổ Khoa giáo từng lúc, từng nơi còn thiếu và yếu. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo, Tổ Khoa giáo xã, phường, thị trấn với các ngành trong khối Khoa giáo, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương từng lúc, từng nơi còn thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ. Còn có cấp ủy cấp xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác Khoa giáo, nhất là công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác này; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Khoa giáo còn hạn chế, bất cập…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác khoa giáo cũng như khắc phục những hạn chế, cần có một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Khoa giáo ở cơ sở trong thời gian tới.

Một là, căn cứ Kế hoạch Thực hiện công tác Khoa giáo năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo cấp huyện thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo. Trong tổ chức thực hiện cần quan tâm công tác hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Tổ Khoa giáo xã, phường, thị trấn cùng thực hiện, để ngày càng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác Khoa giáo đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, đối với Tổ Khoa giáo, Ban Tuyên giáo cấp huyện cần lựa chọn những văn bản phù hợp, nhằm giúp cho Tổ Khoa giáo tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã đánh giá lại quá trình tổ chức thực hiện, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Khoa giáo.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của địa phương hoặc đề xuất những vấn đề cần quan tâm, như: giảm học sinh bỏ học; công tác phổ cập giáo dục và phân luồng học sinh; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, trong đó chú ý đến các lĩnh vực có liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, để tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo. Đồng thời, Ban Tuyên giáo cấp huyện và cấp xã cần nắm vững các chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy địa phương thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác Khoa giáo, nhất là các chỉ tiêu về các lĩnh vực Khoa giáo. Đây là cơ sở để Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo lĩnh vực Khoa giáo đạt các mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy đã đề ra.

Ba là, Ban Tuyên giáo cấp huyện cần phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Khoa giáo. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Khoa giáo ở cấp huyện và cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay.

Chí Thành (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.