Bình Thuận: đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05

Sáng ngày 31/8/2017, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã mở đường truyền trực tuyến đến 10 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo dự thảo báo cáo do đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị: bám sát Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hoá xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả nhất định; công tác cán bộ, quản lý cán bộ thực hiện đúng quy định và ngày càng chặt chẽ; việc quy hoạch cán bộ đã được các cấp ủy tập trung thực hiện đúng quy trình, khách quan, công tâm, minh bạch; quy trình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo hướng tăng cường trách nhiệm và giải quyết công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân ngày càng tốt hơn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được các cấp uỷ triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, quản lý internet được thực hiện theo đúng định hướng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị ngày càng được quan tâm thực hiện tốt hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên gắn với kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kịp thời điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ...

Về kết quả bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện 03 vấn đề bức xúc và 03 đột phá. Các cấp ủy Đảng đã bám sát nội dung Kế hoạch số 31-KH/TU của Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện; đặc biệt chú ý 03 vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết của tỉnh (bảo vệ môi trường; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và tệ nạn xã hội); đồng thời, căn cứ thực tiễn và bổ sung các vấn đề: quản lý đất đai, lập lại trật tự lòng, lề đường, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, khoáng sản ... 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt cho 124.942 lượt người tham gia. Có 2.138/2.186 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức triển khai nội dung Chuyên đề năm 2017 đảm bảo thời gian, đạt tỷ lệ 97,8%. Số đảng viên tham gia học tập, quán triệt tại chi, đảng bộ nơi mình sinh hoạt là 29.315, đạt tỷ lệ 94,79%. Số cán bộ, công chức, viên chức tham dự học tập chung với đảng viên tại chi, đảng bộ là 11.361. Số đoàn viên, hội viên được học tập chuyên đề năm 2017 trong các buổi sinh hoạt là 84.266. Sau học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017, các cơ quan, đơn vị triển khai cho người đứng đầu xây dựng Kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện; cán bộ, đảng viên, công chức còn lại xây dựng kế hoạch tự giác thực hiện.

Nhìn chung, việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được các cấp uỷ trực thuộc tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Qua học tập, quán triệt đa số cán bộ, đảng viên cơ bản nắm và hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, bước đầu nhận diện những biểu hiện của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị dần đi vào nề nếp, nội dung, quy trình sinh hoạt ngày càng chặt chẽ, phong phú hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu kỹ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Nghị quyết. Việc gợi ý kiểm điểm sâu gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn lúng túng; quá trình kiểm điểm chưa thẳng thắn, chưa mạnh dạn nhận diện, chỉ ra những biểu hiện suy thoái trong tập thể mình. Nội dung cam kết của cá nhân còn chung chung. 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các văn bản chỉ đạo có liên quan khá nghiêm túc, kịp thời; bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp; tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại mỗi cơ quan, đơn vị và nhân dân.  

Tuy nhiên, trong tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05 và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi thực hiện chưa thật đầy đủ, sâu sắc về nội dung, chậm so với kế hoạch; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp. Tuyên truyền trong các vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên, trong công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn còn nhiều lúng túng. Hình thức, nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học còn lúng túng, chậm cập nhật, đổi mới. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Thông báo số 31-TB/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao nhất; xem đây là trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Tiếp tục giữ vững tư tưởng chính trị, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát những tập thể, cá nhân chưa xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đã được nêu trong Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ, nhất là những cơ quan, đơn vị, được phân công nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên đi vào nề nếp, đúng thực chất, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các loại hình tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững đoàn kết nội bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tự phê bình và phê bình; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch, Chương trình hành động của cấp mình, đơn vị mình; theo dõi và báo cáo kịp thời, cụ thể việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã đề ra; theo dõi việc thực hiện cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời quan tâm hơn nữa công tác xây dựng nội bộ; có biện pháp xử lý đơn thư phản ảnh, khiếu nại, tố cáo có nội dung không đúng sự thật, gây dư luận xã hội không tốt.

Trong thực hiện Chỉ thị số 05, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở rà soát triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ 06 nội dung và các giải pháp nêu trong Kế hoạch số 31-KH/TU và các kế hoạch khác liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện có kết quả những nhiệm vụ đột phá và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Quan tâm và chỉ đạo sát việc xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đúng quy trình và thực chất. Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành kịp thời chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp để cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện và làm thước đo đánh giá hàng năm; từng cấp ủy phải chủ động, sáng tạo, kiên trì để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên; nâng cao nhận thức và ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác./.

Tô Thành Long
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục