An Giang: Cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành Tuyên giáo

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII; tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy An Giang với Đảng ủy Quân chủng Hải quân; phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tình hình Biển Đông; hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh đã nghỉ hưu;...

Hệ thống tuyên giáo đã tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là tổ chức học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khoá XII. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 13-KH/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức học tập Chuyên đề năm 2017 của Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; đồng thời tỉnh đã chủ động xây dựng nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 - 2017; Tham mưu tổ chức giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại 05 cụm, do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì, đây là một hình thức học tập, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hay, mô hình sáng tạo để các địa phương học tập và làm theo. 

Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng được cấp ủy Đảng quan tâm, tổ chức thực hiện tốt trong Đảng bộ. Trong đó, chú trọng việc đổi mới hình thức và phương pháp truyền đạt, phù hợp với từng loại đối tượng, từng bước nâng cao chất lượng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng có nhiều chuyển biến tích cực. 

Công tác nắm bắt dư luận xã hội và hoạt động Ban chỉ đạo 94 được quan tâm thực hiện tốt, đã chủ động nắm bắt, thu thập, xử lý thông tin, điều tra xã hội học, phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm chính trị và đề xuất cho cấp uỷ có những giải pháp xử lý; thực hiện tốt cơ chế phản hồi, giải quyết các phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến các ban, ngành, địa phương trong tỉnh; tiến hành 04 cuộc điều tra xã hội học. Đã có 50 bài viết với nội dung đấu tranh, phản bác các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đăng trên chuyên mục “sinh hoạt tư tưởng” của Báo An Giang, “Hiểu đúng” của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động định hướng kịp thời thông tin, tuyên truyền những sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì và tổ chức đều đặn hàng tháng; gần đây có thêm hình thức tổ chức trực tuyến, mở đường truyền tới các huyện, thị, thành phố đã góp phần chuyển tải thông tin nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm. Hàng tháng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Năm 2017, mặc dù còn những khó khăn, hạn chế, nhưng nhìn chung công tác Tuyên giáo tỉnh nhà đã đáp ứng yêu cầu đề ra, hoàn thành với khối lượng công việc lớn; có nhiều cố gắng, chủ động phối hợp với các ngành liên quan kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, không để phát sinh vấn đề nổi cộm. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tạo sự ổn định trong cán bộ, đảng viên, đồng thuận trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Nhiệm vụ năm 2018 của ngành Tuyên giáo là rất quan trọng và nặng nề, vì vậy, yêu cầu ban tuyên giáo các cấp cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Ngành. Tập trung tuyên truyền nhằm tạo không khí sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trên địa bàn tỉnh; đồng chí cũng yêu cầu từng đồng chí lãnh đạo, đứng đầu cấp uỷ, địa phương phải xây dựng tác phong công tác, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân, hiểu dân.

Quan tâm triển khai, tổ chức học tập có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để tạo được sự đồng thuận, đòi hỏi Ngành Tuyên giáo cần phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, nhất là công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người An Giang. Nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu; ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên mạng Internet, góp phần đấu tranh phản bác tích cực trước những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác báo chí; làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức tuyên truyền thông tin  đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc biên giới. Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tỉnh nhà cần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các khâu, các hoạt động của từng cấp trong hệ thống tuyên giáo. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các Ban Đảng tỉnh, với chính quyền cùng cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 02 đồng chí; tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 07 tập thể và cá nhân đạt thành tích trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo năm 2017.

Châu Quốc Hùng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.