Bắc Giang: tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Trung
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Trung

Năm 2016, ngành tuyên giáo tỉnh Bắc Giang đã triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: đã tham mưu với cấp ủy xây dựng và ban hành nhiều văn bản trên lĩnh vực tuyên giáo để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đó là : Nghị quyết số 114-NQ/TU, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020"; Đề án số 02- ĐA/TU ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016- 2020”....

Tham mưu cho cấp uỷ tiếp tục đổi mới có hiệu quả công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa XII với những nội dung cụ thể, như: học tập theo hình thức trực tuyến đến cơ sở; chỉ đạo và kiểm tra việc chấp hành truyền đạt Nghị quyết của các đồng chí bí thư và thường vụ cấp ủy; duy trì việc biên soạn câu hỏi viết thu hoạch bằng trắc nghiệm và tự luận, tổ chức chấm đánh giá, thông báo kết quả đến từng cá nhân và đơn vị.... Vì vậy tỷ lệ đảng viên tham gia học tập ở cấp tỉnh và huyện đạt trên 98%, cấp cơ sở trên 96%; ý thức và chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt, vai trò, vị thế của ban tuyên giáo các cấp được đánh giá cao.

Chủ động, tích cực hơn trong tham mưu triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy ban hành Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện; xác định rõ nội dung đột phá trong tổ chức thực hiện.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm, chú trọng; công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch trong năm đề ra, chất lượng giảng dạy từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh đã tổ chức được 10 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 996 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cốt cán các bậc học; 324 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 35.713 học viên là cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở. Công tác lịch sử tiếp tục được chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Tính đến nay đã có 227/230 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ; 100% trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm BDCT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy và học tập.

Chủ động tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp sau đại hội Đảng, bảo đảm về chất lượng và số lượng. Duy trì nền nếp các hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên hằng tháng. Tăng cường nắm tư tưởng, định hướng dư luận xã hội... đến nay, báo cáo phản ánh DLXH đã trở thành một kênh thông tin quan trọng đối với các cấp ủy, chính quyền.

Về công tác khoa giáo năm qua đã chủ động hơn trong phối hợp với các ngành để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường...., gắn với điều kiện thực tế của ngành và địa phương. Công tác văn hoá văn nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp ủy, chính quyền ngày càng quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh....

Những kết quả đạt được trên đây là sự nỗ lực của ngành tuyên giáo tỉnh trong năm 2016, kết quả đó đã góp phần tích cực để tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt trên 10%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.350 tỷ đồng, vượt 20,9% dự toán; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 36.000 tỷ, tăng 20% so với năm 2015; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 11,9%; đời sống của nhân dân có nhiều cải thiện....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như:

Một số đơn vị ở cơ sở chưa thực sự chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền chỉ chị, nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân.  Công tác nắm tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời. Năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên không đồng đều.  Việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chưa được nhiều; kết quả tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số lĩnh vực khoa giáo còn thấp....

Năm 2017, ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tập trung tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 114-NQ/TU, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

Hai là, Nâng cao hiệu quả công tác định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, điều tra nắm bắt, định hướng dư luận xã hội để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và của mỗi địa phương, đơn vị, nhất là làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016- 2020".

Ba là, Chủ động hơn nữa trong tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ở TTBDCT các huyện, thành phố.

Năm là, Tích cực tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hoá văn nghệ, báo chí trên địa bàn, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng chính trị. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phản bác, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá; góp phần đẩy lùi sự suy giảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ tỉnh.  

Sáu là, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo thật tinh nhuệ, nhạy bén. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo, nhất là ở cơ sở; lấy cơ sở làm địa bàn tổ chức thực hiện. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong toàn ngành, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.

Việt Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục