Đồng Nai: cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các Nghị quyết và Kết luận của Trung ương


Ngày 4-1, Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và tương đương. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, UVBCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, nội dung các chuyên đề đã thể hiện cụ thể và sâu sắc những quan điểm, chủ trương và giải pháp mới cần phải tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước ta mà Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và quyết định. Đây là hệ thống các vấn đề thực tiễn vừa cơ bản, lâu dài. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là trách nhiệm của toàn Đảng bộ tỉnh, của mọi cán bộ, đảng viên. Nắm chắc, hiểu sâu nội dung của các chuyên đề là cơ sở để nắm vững, hiểu đúng và làm đúng theo tinh thần và nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); từ đó vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các đường lối, chủ trương đó của cơ quan chức năng của Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đề nghị một số nhiệm trọng tâm, như: Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, khẩn trương cụ thể hóa thành các kế hoạch sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, ra sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đã xác định; Các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo và đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện Nghị quyết; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đăng ký sơ kết rút kinh nghiệm và có khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý đối với những nơi chưa làm tốt...

Tiểu Tuyết
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục