“Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”

       
Ngày 26/5, tại thành phố Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào đồng chủ trì hội thảo. Dự  hội thảo có  nhiều nhà khoa học, các chuyên gia ở Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, đại biểu các tỉnh, thành phố, các trường đại học, trường chính trị, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.
  
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, Đại hội XII của Đảng xác định “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài”. Đây là lần đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức và đặt ngang tầm với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức… thể hiện đổi mới tư duy, toàn diện về xây dựng Đảng. Đây là vấn đề mới nên chắc chắn còn những nội dung cần phải thống nhất nhận thức cũng như xác định các hình thức, biện pháp cụ thể hiệu quả trong thực tiễn tổ chức thực hiện việc xây dựng Đảng về đạo đức.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong những năm gần đây đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng cũng bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, nhất là biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, đào tạo; giải quyết vấn đề an ninh xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ cách mạng ngay trong lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Việc tổ chức hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay” là cần thiết để các nhà khoa, các chuyên gia thảo luận, đề xuất những giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao, góp phần xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận nghiêm túc, sâu sắc thực trạng tình hình; đề xuất những giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng về đạo đức là nhu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng, là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ chính trị. Bởi lẽ, việc nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức là một biểu hiện sinh động đổi mới tư duy của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia, hiện nay thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang gây nên bức xúc của toàn xã hội, đã làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng bị giảm sút, đang uy hiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ta đã tiến hành chỉnh đốn Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái, biến chất nêu trên. Tuy nhiên, kết quả công tác chỉnh đốn đó chưa đạt được như mong muốn. Tình trạng suy thoái, biến chất và xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với Đảng. Nên đến Đại hội XII của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cập một cách chính thức xây dựng Đảng về đạo đức vào trong văn kiện của Đảng.

Để xây dựng Đảng về đạo đức, mỗi tổ chức đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới về đạo đức; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 

Để có đạo đức cách mạng, mỗi đảng viên phải tự giác rèn luyện, học tập, tu dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống với phương châm suốt đời phụng sự Tổ quốc và nhân dân, lấy ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân làm lý tưởng hành động. Sự tự giác rèn luyện của mỗi đảng viên có vai trò quyết định hình thành nên đạo đức cách mạng. Đi liền với đó là việc tiến hành kiểm tra, giám sát của Đảng, nêu cao kỷ luật Đảng, nghiêm minh trong Đảng; nhất là nâng cao tính nêu gương trong Đảng, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Hội thảo đã nhận được 59 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các cơ quan, đơn vị  ở một số tỉnh, thành trong nước; trong đó, có 23 tham luận được trình bày tại hội thảo. Các tham luận đã làm rõ nội hàm của công tác xây dựng Đảng về đạo đức: Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn: thống nhất nhận thức về quan niệm và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức; phân tích, cụ thể hóa các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là làm rõ hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của đảng viên với tổ chức và với cá nhân. Đặc biệt là, làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết, những mô hình, kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức; làm rõ mối quan hệ hữu cơ và phương thức thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng, toàn dân; đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. 

Qua đó, góp phần làm sáng tỏ giá trị khoa học về đạo đức cách mạng, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh thường xuyên, kiên quyết với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng về đạo đức, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII./.
          
TG

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…