Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Hữu Hiệp, phương pháp tuyên truyền miệng phổ biển hiện nay là tuyên truyền tập trung, nhỏ lẻ, kết hợp tuyên truyền miệng với minh họa trực quan, kết hợp tuyên truyền miệng qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã, phương, thị trấn và tăng cường đối thoại với dân. 

Đến nay, ngoài lực lượng báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Phú Yên có 1.216 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở hoạt động tại tất các các xã, phường, thị trấn. Hàng tháng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cung cấp các loại bản tin phổ thông, bản tin nội bộ và khoảng 17 trang tin tham khảo về tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã xây dựng Trang thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin nhanh cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Những năm qua, tỉnh đã mở 57 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, trong đó chú trọng về tuyên truyền miệng cho trên 6.000 người. Qua đó đã góp phần chuyển tải nhanh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, phổ biến các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình xây dựng nông thôn mới, gương người tốt việc tốt... góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy vậy, hoạt động tuyên truyền miệng ở Phú Yên vẫn còn những hạn chế: một số cấp ủy cơ sở còn xem nhẹ công tác tuyên truyền miệng nên phân công một số đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên sâu chưa phù hợp với kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng; phương pháp tuyên truyền nhiều lúc còn mang tính áp đặt, nặng thông tin một chiều từ trên xuống; chưa nhân rộng mô hình đối thoại trực tiếp với dân. Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên thiếu nhiệt tình, trách nhiệm, chưa chủ động cập nhật thông tin nên chưa thu hút, hấp dẫn người nghe.... 

Để khắc phục những hạn chế trên, Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo trong thời gian tới tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tiếp tục cải tiến cách tổ chức, quản lý và có chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên phải chủ động đấu tranh với các luồng tư tưởng sai trái; tiếp tục vận động, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường hoạt động tuyên truyền về biển, đảo cũng như thực thi Luật Biển Việt Nam gắn với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc.../. 

Thế Lập 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…