Công tác tuyên truyền miệng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Phú Yên

Chiều ngày 09/8/2017, tại thành phố Tuy Hòa, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) gắn với Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/4/2008  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều đổi mới, lực lượng báo cáo viên, tuyên tuyền viên từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn; hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực cho nhiều đối tượng; phương thức hoạt động phong phú, đảm bảo tốt yêu cầu, nội dung, góp phần tích cực làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng nhau đoàn kết, tiếp tục ra sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 845 báo cáo viên, giảm 11 đồng chí so với năm 2007. Trong đó có 5 báo cáo viên Trung ương, tăng 5 đồng chí; 35 báo cáo viên Tỉnh ủy, giảm 10 đồng chí; 181 báo cáo viên cấp huyện và tương đương, giảm 69 đồng chí; 624 báo cáo viên cấp cơ sở, tăng 64 đồng chí; 592 tuyên truyền viên cơ sở, trong đó có 112 tuyên truyền viên chuyên sâu của 112 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ngoài ra, còn có hàng nghìn tuyên truyền viên thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền ngày càng được trẻ hóa, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của ngày càng nâng cao.

Trong những năm qua, cấp ủy các cấp tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh, trong đó quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ tuyên giáo các cấp, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở từng bước được xây dựng và kiện toàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 104/112 (chiếm 93%) xã, phường, thị trấn có cán bộ làm công tác tuyên giáo - dân vận.

Câu lạc bộ thời sự tỉnh duy trì hoạt động đều đặn định kỳ 1 tháng/lần, với số lượng bình quân 100 người dự/buổi; kết nạp mới 169 đồng chí, nâng tổng số hội viên đến nay là 410 đồng chí. Câu lạc bộ thời sự cấp huyện và cấp xã thường xuyên được củng cố, hiện toàn. Đến nay, 9/9 huyện, thành phố và 112/112 xã, phường, thị trấn đều có câu lạc bộ thời sự hoạt động nền nếp định kỳ 1 quý/lần (huyện Đông Hòa sinh hoạt 1 tháng/lần, thị xã Sông Cầu 2 tháng/lần; và có 2 đơn vị cơ sở sinh hoạt 2 tháng/lần). Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt thời sự tăng theo từng năm. 

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh mở 57 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng về tuyên truyền miệng với trên 6.000 người tham dự.

Cấp ủy các cấp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ tuyên giáo cơ sở theo Hướng dẫn liên Ban số 06 - HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp; chế độ bồi dưỡng báo cáo viên các cấp theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC, ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách của Đảng, mỗi tuyên truyền viên chuyên sâu được hỗ trợ 200.000 đ/tháng (112 truyên truyền viên chuyên sâu).

Hàng tháng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên sâu được cấp 01 bản tin Thông báo nội bộ, 1 bản tin Phổ thông, khoảng 17 trang thông tin tham khảo về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế do Trung tâm Thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp và biên soạn.

Với phương châm “Đổi mới một cách sâu sắc toàn diện”, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền miệng phù hợp với trình độ, nhu cầu của từng đối tượng, từ năm 2007 đến nay, trên cơ sở các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, bám sát các sự kiện chính trị quan trọng ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là gắn với những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền phù hợp, coi trọng việc định hướng dư luận đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. 

Trong thời gian qua, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền miệng, phát huy tối đa các ưu điểm của từng loại hình tuyên truyền nhằm đưa thông tin đến mọi đối tượng, phù hợp với không gian, thời gian, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Phương pháp tuyên truyền miệng phổ biến hiện nay của tỉnh đã phát huy hiệu quả, đó là tuyên truyền tập trung, nhỏ lẻ, kết hợp tuyên truyền miệng với minh họa trực quan, kết hợp tuyên truyền miệng qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn và tăng cường đối thoại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền miệng đã các báo cáo viên, tuyên truyền viên sử dụng ngày càng phổ biến và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền miệng trong những năm qua được chú trọng tập trung hướng mạnh về cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm của tỉnh như các khu công nghiệp, khu vực phải di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng… phục vụ việc đầu tư các dự án lớn của tỉnh đạt hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Lực lượng tuyên truyền viên cơ sở, nhất là tuyên truyền viên chuyên sâu đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, linh động thực hiện các hình thức lồng ghép trong các buổi hội, họp của thôn, buôn, khu phố, lễ hội, cưới, giỗ… hoặc tuyên truyền nhỏ lẻ cho từng nhóm người, từng cá nhân; đưa các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Trực tiếp giải đáp những thắc mắc phát sinh từ cuộc sống, vận động, thuyết phục và chia sẻ những khó khăn của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ hành động cách mạng, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, xây dựng môi trường xã hội ngày càng lành mạnh.

Bình quân hàng năm, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện từ 12 - 17 cuộc tuyên truyền tập trung. Các chuyên đề tuyên truyền: về nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chiếm 42%; về kinh tế - xã hội chiếm 16%; về an ninh - quốc phòng chiếm 17%; quốc tế - đối ngoại chiếm 13%; điển hình tiên tiến chiếm 7%; các chuyên đề khác chiếm 5%. 

Qua đánh giá chất lượng cho thấy báo cáo viên cấp Trung ương tại Phú Yên và cấp tỉnh 100% đạt khá, giỏi; báo cáo viên cấp huyện 89% đạt khá, giỏi, 11% đạt trung bình; báo cáo viên cấp cơ sở 71% đạt khá, giỏi, 29% đạt trung bình.

Các báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân: Đảng ủy xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa; Đảng ủy xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa; đồng chí Nay Y Tôn, Bí thư Đảng ủy - tuyên truyền viên chuyên sâu xã Eabar, huyện Sông Hinh; đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Đội trưởng Đội Dân vận, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Phú Yên và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh tại Hội nghị đã làm rõ thêm những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoan nghênh tinh thần làm việc, ghi nhận các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị, đồng thời biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền miệng những năm qua của các cá nhân và địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và các đồng chí dự Hội nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyên miệng trong giai đoạn hiện nay, xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng trực tiếp, sắc bén của Đảng trong việc truyền bá, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong tình hình có nhiều thông tin đa chiều hiện nay; phải bám sát vào nội dung định hướng tuyên truyền của Đảng, nhằm làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở các địa phương có nhiều dự án, nhiều vấn đề nhạy cảm phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Thứ hai, phải thường xuyên nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền miệng, nhất là cách thức và nội dung tuyên truyền, chủ động và kịp thời nắm bắt thông tin định hướng, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh được dư luận quan tâm. Nội dung tuyên truyền cần cô đọng, dễ hiểu, đúng bản chất, nhằm giúp người nghe dễ nắm bắt, dễ nhớ. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ những mô hình hay, các nhân tố mới, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sự lan tỏa, góp phần văn minh xã hội; phương pháp tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với các đối tượng, các lĩnh vực.

Thứ ba, thường xuyên quan tâm rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; ưu tiên lựa chọn những người có uy tín, am hiểu sâu trên nhiều lĩnh vực, có kỹ năng truyền đạt tốt, có khả năng nắm bắt tổng hợp, phân tích ý kiến của dư luận.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải tăng cường tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác tuyên truyền miệng ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới; thực hiện tốt việc cập nhật, cung cấp thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Trong công tác tuyên truyền, phải nghiên cứu sâu và phù hợp trong tình hình thực tiễn, phải có kế hoạch hướng dẫn cụ thể cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc trên mạng xã hội của các thế lực thù địch và các phần tử xấu hiện nay. Trước mắt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập một tổ lực lượng chuyên theo dõi tình hình trên mạng xã hội để định hướng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc trên mạng xã hội. 

Các lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần giữ vững bản lĩnh chính chính trị, tiếp tục nỗ lực trau dồi kiến thức, thường xuyên cập nhật nắm bắt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời bám sát sự chỉ đạo định hướng của cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động nắm bắt thông tin, nhất là những vấn đề mới, vụ việc nổi cộm phát sinh được dư luận quan tâm, các thông tin liên quan đến tỉnh để chủ động cung cấp thông tin giúp cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị; tăng cường thông tin hai chiều, coi trọng thông tin đối ngoại và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động.

Với những kết quả đạt được, cùng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua, đồng chí tin tưởng rằng công tác tuyên truyền miệng ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

 
 

Võ Lum
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…