Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh lựa chọn các đồng chí báo cáo viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chỉ đạo tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cấp cơ sở theo quy định; theo đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong toàn tỉnh hiện có trên 1,1 nghìn đồng chí.

Sau khi đội ngũ báo cáo viên các cấp được thành lập, kiện toàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên nắm vững những kiến thức nghiệp vụ cơ bản để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn liên ban số 06-HD/BTCTW- BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên; ban tuyên giáo các cấp đã triển khai thực hiện đúng quy định về chi trả chế độ cho báo cáo viên, qua đó góp phần động viên đội ngũ báo cáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng trong toàn đảng bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã sớm ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của cấp mình. Việc ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên các cấp đã giúp cho công tác quản lý, điều phối hoạt động của báo cáo viên được thực hiện theo các quy định, góp phần đưa hoạt động của hệ thống báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp. 

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức được 12 hội nghị báo cáo viên định kỳ, trong đó có 02 hội nghị báo cáo viên mở rộng, 04 hội nghị trực tuyến. Các hội nghị báo cáo viên đã thông tin 26 chuyên đề thời sự, trong đó: 13 chuyên đề về nghị quyết - luật; 08 chuyên đề về kinh tế - xã hội; 04 chuyên đề về quốc tế - đối ngoại; 01 chuyên đề về quốc phòng - an ninh. Chủ động phối hợp với một số sở, ngành đến trực tiếp cung cấp thông tin tại một số kỳ hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Cung cấp đầy đủ cuốn Tạp chí Báo cáo viên, Bản tin Thông báo nội bộ và tài liệu tham khảo khác phục vụ cho hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên. Ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức được 53 hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cấp cơ sở. Theo đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức được gần 4,7 nghìn buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 345 nghìn lượt người nghe; trong đó, có một số ban tuyên giáo cấp huyện và một số báo cáo viên đã tích cực tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền miệng có chất lượng. 

Trong năm, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tập trung tuyên truyền kết quả, công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Hội nghị lần thứ 13, 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả kỳ họp lần thứ nhất, lần thứ hai Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền kết quả và nội dung các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả nước đã đạt được năm 2016, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017. Tuyên truyền Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020”. Tuyên truyền và định hướng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các sự kiện nhạy cảm như: sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế; về tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ,...

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện việc đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn xác định, phát huy tính chủ động, kịp thời việc tham mưu cho các cấp uỷ bổ sung, kiện toàn báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng khi có biến động về công tác cán bộ; tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tiến hành đánh giá việc thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 

Ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền từng tháng, quý, năm và chấp hành sự điều phối của tổ chức. Duy trì tổ chức các kỳ hội nghị báo cáo viên gắn với đổi mới nội dung, phương thức trong tuyên truyền miệng; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; giữ vững kỷ luật phát ngôn trong công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân báo cáo viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền miệng.

Tuyên truyền cổ vũ, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên cập nhật tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; những sự kiện nổi bật, những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước để tuyên truyền. Trong tuyên truyền gắn với nắm bắt, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.