Hà Tĩnh: Lộc Hà nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở xã

Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà giúp xã An Lộc xây dựng Nông thôn mới
Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà giúp xã An Lộc xây dựng Nông thôn mới

Nhiều cấp ủy đã có sự đổi mới nội dung, quy trình và xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong việc ban hành các nghị quyết cũng như lãnh đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã khắc phục một bước tình trạng bao biện làm thay công việc của chính quyền, hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo.

Trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chất lượng từng bước được nâng lên. Một số xã đã tổ chức được các cuộc giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm; công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân đảm bảo tính khách quan, trung thực. 

Hoạt động của Ủy ban nhân dân đã phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành theo pháp luật. Hầu hết Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành quy chế làm việc. Phong cách, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt có sự chuyển biến tích cực theo hướng sát dân, phục vụ Nhân dân, từng bước khắc phục tình trạng sách nhiễu, phiền hà Nhân dân. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được thực hiện tốt hơn. Công tác thanh tra nhân dân ở các địa phương đã được thực hiện, kiến nghị với chính quyền giải quyết tốt các đơn khiếu nại, tố cáo, hạn chế các đơn thư tồn đọng kéo dài. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của cấp xã đã phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời các nhu cầu về thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở đã xây dựng được quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân. Ở nhiều cơ sở, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; phát huy vai trò tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của chính quyền. Hoạt động hoà giải của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở cũng góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giảm đáng kể các “điểm nóng” và tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Với nhận thức về tầm quan trọng của cán bộ, là “cái gốc của mọi công việc”, nhiều năm qua, Huyện ủy cũng như cấp ủy, chính quyền các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhất là đào tạo chuẩn hoá về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở của huyện đã được phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

Tính đến tháng 8/2016, toàn huyện Lộc Hà có 260 cán bộ, công chức cơ sở, đã được đào tạo từ trung cấp trở lên, trong đó có 1 thạc sĩ, 35 đại học, 03 cao đẳng, 15 trung cấp; cán bộ chuyên trách 132, cán bộ không chuyên trách 190 người…. công chức 127; bình quân mỗi xã có 21-22 cán bộ trở lên; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; Công tác luân chuyển, tăng cường 03 cán bộ cấp ủy huyện về làm bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để thay thế số cán bộ hạn chế về trình độ, năng lực hoặc đưa cán bộ chủ chốt đi luân chuyển để có thêm thực tiễn công tác, đủ điều kiện cho công tác bổ nhiệm, đề bạt đã được tích cực quan tâm 5 năm qua đã bổ nhiệm 30 đồng chí.

Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở của huyện vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế. Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền một số xã còn thấp; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế. Công tác kiểm tra nắm tình hình cơ sở ở một số địa bàn chưa thường xuyên, sâu sát, dẫn đến việc phát hiện và xử lý các vấn đề nảy sinh ở cơ sở còn bị động. Công tác phát triển đảng viên ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; năng lực lãnh đạo một số chi bộ ở các thôn còn yếu. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm chưa phản ánh đúng thực chất. 

Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã giai đoạn 2016 – 2021.

Một là: Các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, xây dựng tốt quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ gắn với gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ngày 15/5/2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là: Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo và công tác chỉ đạo của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị ở cơ sở, kết hợp xây dựng, củng cố tổ chức Đảng với xây dựng củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi, đảng bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Ba là: Cấp uỷ Đảng cần quán triệt và thực hiện đúng quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tích cực lãnh đạo xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bốn là: Hàng năm xây dựng tốt quy hoạch cán bộ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở lớn mạnh từng bước đáp ứng được nhiệm vụ.

Năm là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở./.

Phạm Công Hà
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.