Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong  6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm có nhiều cố gắng trong việc tìm tòi những cách làm mới, cải tiến xây dựng chương trình, bố trí giảng viên phù hợp với đặc thù của các loại hình lớp học; chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo bồi dưỡng; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đi vào nền nếp, tạo được uy tín với học viên và các đảng bộ trực thuộc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng. Việc bố trí cán bộ, công chức ở Trung tâm đã phát huy được thế mạnh và chuyên môn của từng cán bộ, công chức, nhân viên chuyên nghiệp hơn. Trong công tác phối hợp với các đảng bộ để tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, luôn hỗ trợ, tạo điều kiện và đạt được kết quả tốt, được các đảng bộ đánh giá rất cao. Tích cực, chủ động quan tâm, giải quyết chế độ chính sách, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức và nhân viên của Trung tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, đơn vị; linh hoạt, sáng tạo trong công tác, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc được giao.                              

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Ban Giám đốc chỉ đạo “lấy học viên làm trung tâm” và thực hiện tốt “04 hiệu quả”: Đào tạo hiệu quả; Giảng dạy hiệu quả; Học tập hiệu quả; Phục vụ hiệu quả. 

Ban Giám đốc Trung tâm luôn xác định không ngừng nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trung tâm chủ động mời các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy về lý luận chính trị, bao gồm: lãnh đạo của Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương... Trong chương trình giảng dạy, Trung tâm yêu cầu các giảng viên bên cạnh việc cung cấp kiến thức cơ bản, bổ sung những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Kết luận số 120-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, cập nhật thông tin, kiến thức mới.

Mỗi lớp học do Trung tâm tổ chức đều cử chủ nhiệm lớp để hướng dẫn, quản lý học viên trong việc thực hiện nội quy, quy chế ra vào cơ quan, an ninh trật tự, chương trình học tập và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc. 

Trong chương trình học, để nâng cao kiến thức thực tiễn và hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh của dân tộc, Trung tâm đã tổ chức cho các học viên đi thực tế tìm hiểu tình hình kinh tế, văn hóa xã hội và công tác xây dựng Đảng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Dương…); tổ chức xem phim tư liệu và vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. 

Với loại hình lớp đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, sau khi kết thúc khóa học Trung tâm đều tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả của học viên theo phương pháp yêu cầu học viên viết bài thu hoạch. Kết thúc khóa học, Trung tâm tổ chức bế giảng và phát giấy chứng nhận cho học viên. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiến hành rà soát, xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới.

Đối với các lớp liên kết, phối hợp đào tạo bồi dưỡng, việc tổ chức và quản lý học viên được thực hiện theo Quy chế học tập của cơ sở đào đạo và nội quy, quy chế của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên do đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm cấp bằng, chứng chỉ thực hiện theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh việc quản lý chặt chẽ học viên thực hiện theo nội quy thì Trung tâm luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho học viên trong quá trình học tập. Tổ chức học bù, thi bù cho những học viên không tham gia được do phải đi công tác theo phân công của cơ quan. 

Trung tâm đã phối hợp với: Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương để tổ chức các lớp: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Trong công tác phối hợp luôn tạo sự đồng thuận, nhất trí giữa hai bên từ chương trình, kế hoạch, tổ chức cho học viên đi thực tế, cấp chứng chỉ, bằng cho học viên khi kết thúc khóa học…

Bám sát Kế hoạch công tác năm, trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 994 học viên tại Trung tâm (đạt 130% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 đã đề ra), trong đó có: 7 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 552 đảng viên dự bị (đạt 175% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 đã đề ra); 5 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 368 quần chúng ưu tú, (đạt 125% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 đã đề ra); 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 74 bí thư chi bộ và cấp ủy viên, (đạt 50% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 đã đề ra). Thực hiện Kết luận số 120-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm đã phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức 01 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 80 học viên.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, sự phối hợp của Trung tâm với một số đảng bộ cấp trên cơ sở trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị chưa nhiều, hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ, công chức của Trung tâm cần phải nâng cao hơn nữa nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ công tác đảng và trình độ lý luận chính trị để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Khối các cơ quan Trung ương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, căn cứ vào yêu cầu của các đảng bộ trực thuộc và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan, đơn vị; đảm bảo cung cấp kịp thời những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân viên trong Trung tâm. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị để hoàn thành kế hoạch mở lớp năm 2017. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong năm 2017. Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2017.

Hoàn thiện Đề án khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2017-2020. Triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị trong Khối các cơ quan Trung ương năm 2017. Tiếp tục phối hợp với Văn phòng và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối làm việc với Văn phòng Đề án 165 - Ban Tổ chức Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nghiên cứu, học tập ở nước ngoài năm 2017.

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, nhân viên Trung tâm theo sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp tục thực hiện Kết luận 120-KL/ĐUK ngày 20/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng cấp ủy, đúng thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên theo học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đảm bảo các điều kiện làm việc phục vụ cán bộ, công chức, nhân viên Trung tâm và lớp học. Phối hợp với Website Đảng ủy Khối, Bản tin thông báo nội bộ và một số báo, tạp chí khác của Đảng đăng tin, bài thường xuyên, cập nhật kịp thời các hoạt động của Trung tâm và viết tin giới thiệu sách đáp ứng nhu cầu độc giả. Củng cố, nâng cao hiệu quả phòng Đọc. Tiến tới nâng cấp hệ thống lưu trữ, quản lý bằng phần mềm, lập cơ sở dữ liệu quản lý sách. Tổ chức và quản lý các lớp liên kết, phối hợp: Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; đoàn kết, gắn bó, phát huy dân chủ, đổi mới phong cách làm việc, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, phấn đấu xây dựng Trung tâm thành tập thể lao động xuất sắc của Cơ quan Đảng ủy Khối. 

Bích Thủy

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.