Bắc Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh

Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu huyện Hiệp Hòa lần thứ V, ngày 9/9/2014
Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu huyện Hiệp Hòa lần thứ V, ngày 9/9/2014

Thực hiện Nghị quyết số 09, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy rực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy cơ sở nghiêm túc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09 ở cấp mình. Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các cấp hội tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09 đến cán bộ, hội viên.

Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCB và xây dựng hội CCB vững mạnh. Hằng năm, chỉ đạo hội CCB các cấp lựa chọn chủ đề công tác, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm với cấp ủy để phê duyệt và tổ chức thực hiện trong năm; định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy, thường trực các huyện, thành ủy tổ chức giao ban với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hằng tháng, thường trực cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn giao ban với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp mình, để trực tiếp nghe phản ánh tình hình hoạt động, cho ý kiến chỉ đạo, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có công tác CCB. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp; chỉ đạo rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội bảo đảm về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác CCB trong giai đoạn mới.

Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp với hội CCB trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cấp ủy giao đối với công tác CCB; trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; giám sát hoạt động của chính quyền, các cơ quan nhà nước; giám sát việc thực hiện trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tham gia các hội đồng, các ban chỉ đạo, các ban đại diện, tổ giám sát, tổ hòa giải, tổ tuyên tuyền vận động... để nâng cao hiệu quả và phát huy truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để hội CCB tổ chức, tham gia các hoạt động, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; có nhiều giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên CCB thông qua việc cho vay vốn, đào tạo nghề; chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm các chế độ, chính sách đối với CCB, nhất là đối với CCB là thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc da cam, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí hoạt động của hội CCB. Hằng năm, ngân sách nhà nước cấp cho Hội CCB cấp tỉnh  2,2 tỷ đồng; hội CCB cấp huyện bình quân mỗi đơn vị 60 triệu đồng, hội CCB cấp xã bình quân 9 triệu đồng; cho hưởng phụ cấp hằng tháng đối với chi hội trưởng hội CCB thôn, bản, tổ dân phố loại 1 là 180.000 đồng/người/tháng, chi hội trưởng hội CCB thôn, bản, tổ dân phố loại 2, 3 là 160.000 đồng/người/tháng. Nhân dịp các ngày lễ lớn, đại hội theo nhiệm kỳ đã tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của hội. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã phối hợp với hội CCB giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho CCB như: giải quyết trợ cấp cho 30.248 đối tượng quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; giải quyết chế độ cho 44.359 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ; cấp 65.663 thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết trợ cấp thôi làm công tác hội cho 296 đồng chí cán bộ hội CCB.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với hội CCB trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình câu lạc bộ trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... và phối hợp tham gia tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng nhà đại đoàn kết, các công trình nước sạch cho hội viên CCB, thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, tiến hành sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp để rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp phối hợp hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo. Đồng thời, Hội CCB các cấp đã tích cực tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho các hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: thông qua học tập tập trung, tổ chức nghe thời sự, tọa đàm, qua các cuộc thi tìm hiểu, qua hoạt động của các ban liên lạc truyền thống đơn vị chiến trường, tổ chức thăm lại chiến trường xưa, phát hành cuốn Thông tin CCB tỉnh, phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền trên báo, đài… Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Các cấp hội tích cực phối hợp với đoàn thanh niên, các trường học và các tổ chức chính trị - xã hội giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền pháp luật, chủ quyền biển, đảo; nói chuyện truyền thống cánh mạng cho đoàn viên, thanh niên và học sinh. Từ năm 2002 - 2017, các cấp hội đã tổ chức được 7.995 buổi nói chuyện chuyên đề truyền thống cho 95.940 học sinh, sinh viên; đã tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên, giáo dục thanh niên và học sinh xây dựng lý tưởng, hoài bão, đạo đức, lối sống; phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Âm vang Điện Biên", "Đi tìm địa chỉ đỏ", các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ ở các nghĩa trang trong toàn tỉnh... Qua đó, đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, hình thành nếp sống văn hóa cho thanh, thiếu niên trong tỉnh.

Hội CCB các cấp đã tích cực tham mưu lựa chọn, giới thiệu cán bộ, hội viên có đủ tiêu chuẩn ứng cử tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp trong các kỳ bầu cử. Hiện nay, có 1.574 hội viên CCB là bí thư chi bộ, 1.589 đồng chí là trưởng các thôn, bản, tổ dân phố; nhiệm kỳ 2015-2020: có 133 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, 90 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, 07 đồng chí tham gia cấp ủy tỉnh; 41% đại biểu HĐND cấp xã, 21,2% đại biểu HĐND cấp huyện, 16,4% đại biểu HĐND tỉnh là hội viên CCB, gần 70% trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp cơ sở, ở thôn, bản, tổ dân phố là hội viên cựu chiến binh. Chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, một số dự thảo nghị quyết của cấp ủy đảng; góp ý vào một số chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của CCB; tham gia góp ý đối với một số tổ chức đảng, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội viên CCB luôn tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống các tệ nạn xã hội; đã cung cấp thông tin giúp công an bắt và xử lý trên 4.000 đối tượng; cảm hóa giúp đỡ trên 3.000 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; đã thành lập và duy trì hoạt động 1.457 tổ an ninh, 5.518 tổ tự quản; tổ chức hàng nghìn buổi tọa đàm về phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương tuyên tuyền, vận động cựu chiến binh tham gia thôn đội trưởng, khu đội trưởng, tổ trưởng, tổ phó dân phòng; tích cực tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống bạo loạn lật đổ; động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự... Bên cạnh đó, hằng năm, các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để  hướng dẫn, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trọng tâm là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, "Dân vận khéo";  xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế... phối hợp tổ chức 2.315 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh cho trên 244 nghìn lượt cán bộ, hội viên. Hội cựu chiến binh đã nhận ủy thác vay 325 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội; huy động nguồn vốn tạo việc làm 635 triệu đồng để giúp hội viên phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có 6.747 gia đình hội viên làm trang trại; 42 hợp tác xã, 4.291 cơ sở kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo thu nhập ổn định cho 17.750 lao động; giới thiệu 1.137 con em CCB đi lao động ở nước ngoài. Thông qua các mô hình đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên CCB; giảm tỷ lệ hộ nghèo của hội viên CCB còn 6% (theo tiêu chí mới). 

Các cấp hội tích cực đẩy mạnh phong trào "CCB gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương như: phong trào "Bao xi CCB", "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh", "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi", "Hoạt động nghĩa tình vì Trường Sa thân yêu”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Nhiều CCB và gia đình CCB đã gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tự giác hiến đất mở đường, đóng góp ngày công, đăng ký phần việc xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tình nghĩa như ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ khuyến học, khuyến tài được các cấp hội tích cực tham gia. Qua đó, đã vận động, ủng hộ các quỹ 27.934 triệu đồng; xây mới và xóa được 896 nhà dột nát; quyên góp tặng trên 1.000 sổ tiết kiệm trị giá hơn 5 tỷ đồng; quỹ hội có 34,193 tỷ đồng (bình quân 317.000 đ/hội viên); phối hợp với chính quyền tổ chức tang lễ cho hơn 14.000 hội viên, bảo đảm trang nghiêm.

Các cấp hội đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, thành lập tổ chức hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 13 hội cấp trên cơ sở (10 huyện, thành phố; 3 hội khối các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước); 348 hội cơ sở (230 hội ở xã, phường, thị trấn; 118 hội cơ sở tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học). Từ năm 2002 đến nay, đã kết nạp mới 52.070 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 109.717 hội viên, sinh hoạt ở 2.642 chi hội (Chi hội ở địa phương 2.469, trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 173 chi hội). Phối hợp với đoàn thanh niên, các cơ quan quân sự địa phương và các ngành có liên quan thành lập được 2.155 câu lạc bộ "Cựu quân nhân" ở cơ sở, thu hút 46.075 hội viên. Chất lượng hoạt động của các cấp hội từng bước được nâng lên, năm 2016: 99,18% tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh (tăng 17,68% so với năm 2002), không có tổ chức hội yếu kém, 103.463 hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 101.390 gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
 
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác CCB. Chính quyền các cấp quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội CCB, phát huy vai trò của hội CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường phối hợp với hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội CCB các cấp từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường tập hợp, đoàn kết, vận động CCB, cựu quân nhân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, cơ sở, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 09 và các chủ trương, chính sách của Trung ương về công tác CCB và hội CCB ở một số nơi chưa hiệu quả; một số nơi xây dựng chương trình hành động còn hình thức, biện pháp thực hiện thiếu cụ thể, chưa gắn với tình hình thực tế của địa phương. Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể ở một số nơi chưa thực hiện tốt quy chế phối hợp với hội CCB; chưa thực sự quan tâm phát huy vai trò của CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Một số ít hội viên CCB thiếu tu dưỡng, rèn luyện, tư tưởng bảo thủ, công thần; chưa gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương; còn có hội viên hội CCB vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, như làm giả hồ sơ để hưởng chế độ thương binh, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với tổ chức hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được và để nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác CCB, nhất là: Nghị quyết số 09, Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Pháp lệnh CCB Việt Nam; Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong tình hình mới... nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CCB và hội CCB trong giai đoạn cách mạng mới. 

Hai là, các cấp ủy đảng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ giữa thường trực cấp ủy với ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để chỉ đạo, định hướng hoạt động đối với các nhiệm vụ trọng tâm của hội; kịp thời cho ý kiến giải quyết các kiến nghị, đề xuất, vướng mắc trong hoạt động của hội CCB. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Quyết định số 1157-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến góp ý của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ba là, chính quyền các cấp tiếp tục sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế phối hợp với hội CCB; chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp, bảo đảm sự thống nhất giữa chính quyền với hội CCB trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Quan tâm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho hội CCB hoạt động; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng chính quyền; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho CCB theo quy định của Nhà nước. 

Bốn là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp với hội CCB; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện cho CCB, hội CCB hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ, các nội dung trong các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động. Hội CCB các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho CCB và tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác, phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm là
, hội CCB các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của địa phương; thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng; tham gia các hoạt động tình nghĩa và quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ hội, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh./. 

Thạch Văn Chung
Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.