Xây dựng văn hóa và con người Tuyên Quang trở thành động lực của sự phát triển

Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 23 -NQ/TW ngày 16/6/2006 của Bộ Chính trị "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" đã khẳng định rất rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò to lớn của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cụ thể để thực hiện nghị quyết, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người văn hóa  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngay sau khi Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả. Là một tỉnh có 141 xã, phường, thị trấn với 2.095 thôn, bản; có 699 thôn đặc biệt khó khăn miền núi, kinh tế còn chưa phát triển, việc đầu tư cho văn hóa còn nhiều lĩnh vực chưa tương xứng, tỉnh có đông các dân tộc thiểu số với 22 dân tộc anh em, trên 7 vạn dân với hơn 5 vạn đảng viên nên Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, trong đó từ việc quán triệt, triển khai nghị quyết cho đến việc xây dựng chương trình hành động phải được triển khai đồng bộ, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương cơ sở để thực hiện. Bước này Tuyên Quang thực hiện khá tốt, qua kiểm tra 4/7 đảng bộ huyện và cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết có hiệu quả hơn.

Xác định chìa khóa của sự phát triển đó là xây dựng con người văn hóa phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhân cách và lối sống tốt đẹp, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nhân hậu, mến khách; có sức khỏe, tri thức, có năng lực, đạo đức cách mạng, lương tâm, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống cách mạng lịch sử, văn hóa, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng được triển khai có hiệu quả bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của tỉnh đã có sự chuyển biến tốt; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất hiện nhiều tấm gương người thật, việc thật tiêu biểu với những việc làm thiết thực trong công tác, lao động, học tập và đời sống thường nhật: Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng trường học; nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả; nhiều nghĩa cử cao đẹp xúc động lòng người trong giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gặp khó khăn, hoạn nạn... 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển và hoạt động có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Đã có nhiều mô hình, cách làm hay để vận động nhân dân hưởng ứng phong trào, việc bổ sung các nội dung vào quy ước của cộng đồng dân cư để người dân thấy rõ lợi ích và trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, phong trào đã tạo sức mạnh tập thể trong việc xây dựng nông thôn mới, làm đường bê tông, xây dựng xã, thôn, tổ dân phố văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp...Hằng năm số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá của toàn tỉnh trên 80%; hơn 70% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hoá. Tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm đáng kể: giai đoạn 2010-2015 tỉnh đã đưa tỉ lệ hộ nghèo từ 34,83 % năm 2011 giảm xuống còn 9,31% năm 2015, bình quân mỗi năm tỉ lệ hộ nghèo giảm 5,1%. Năm 2016, xét hộ nghèo và cận nghèo theo đa chiều, đến thời điểm tháng 12/2016 Tuyên Quang có tỉ lệ 23,33% hộ nghèo và 11,10% hộ cận nghèo; toàn tỉnh có 118/144 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 1.689/2096 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Toàn tỉnh Tuyên Quang đã huy động được trên 1 nghìn tỉ đồng để bê tông hóa gần 3 nghìn km đường giao thông nông thôn. Các thiết chế văn hóa ở tỉnh được quan tâm xây dựng và phát huy được hiệu quả, như Quảng trường, Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”: Công viên Hồ cây xanh, Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

Chất lượng các hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên; đã thực hiện kết nối xây dựng hệ thống thư viện điện tử thông qua thực hiện Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" do quỹ Bill và Gates (Hoa Kỳ) tài trợ tại tỉnh Tuyên Quang. Hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chiếu phim HD thuộc Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đã có những khởi sắc. Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh hiện có 6 nghệ sĩ ưu tú với đội ngũ diễn viên trẻ có triển vọng; đoàn đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tham gia sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đạt các giải cao; tăng  đi biểu diễn ở cơ sở phục vụ nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xã, vùng đặc biệt khó khăn, bình quân mỗi năm thực hiện trên 100 buổi biểu diễn tại cơ sở; Trung tâm Văn hóa và Triển lãm tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố hằng năm mỗi đơn vị tổ chức trên 200 buổi biểu diễn văn nghệ quần phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phong trào văn nghệ quần chúng, thể thao quần chúng của tỉnh, đặc biệt là ở các địa phương, cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã duy trì và phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên.  Hiện toàn tỉnh có 2.635 tổ, đội văn nghệ, trong đó 141 tổ, đội văn nghệ xã, phường, thị trấn, 2.494 tổ, đội văn nghệ thôn, bản, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì hoạt động với trên 3.000 buổi biểu diễn tại cơ sở; trên 200 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật hoạt động thường xuyên tại tỉnh và cơ sở; tổ chức Liên hoan câu lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thu được kết quả tốt đẹp.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, các di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể và truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc được tỉnh quan tâm: Hiện toàn tỉnh có hai Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là Tân Trào và Kim Bình; 07 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa. Tỉnh Tuyên Quang đang phối họp với tỉnh Bắc Kạn trong việc triển khai các bước xây dựng hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) trình Unesco công nhận Di sản thế giới; chủ trương lập Hồ sơ khoa học Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt. Tỉnh đã khai thác các giá trị văn gắn với phát triển du lịch: Các làn điệu dân ca, dân vũ; Hát Then, đàn tính; Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày; Hát Páo Dung và Lễ cấp sắc của Dân tộc Dao; Đêm hội Trung thu thành phố Tuyên Quang,...Hoạt động các câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được được duy trì, phát triển, đã có trên 60 Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính được duy trì thường xuyên, bình quân mỗi năm biểu diễn trên 10 nghìn buổi phục vụ quần chúng nhân dân. Các lễ hội truyền thống được phục dựng ở các địa phương trong tỉnh, như: Lễ hội Đền Hạ, Lễ hội trọi trâu, Lễ hội Lồng tông, Lễ hội mừng cơm mới,... của dân tộc Kinh, Tày, Dao, Cao Lan, Sán Dìu,...đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa của các tầng lớp nhân dân.
 
Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, có thể nói, qua 10 năm thực hiện nghị quyết 23, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật. Cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ và giới văn nghệ sĩ đã đón nhận nghị quyết với sự đồng tình cao; xác định đây  là cơ hội thuận lợi để phát triển hoạt động văn học, nghệ thuật trong tình hình mới, đồng thời định hướng trong việc quản lý, tổ chức, sáng tạo, phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo động lực kích thích sự cống hiến của văn nghệ sĩ, kết quả đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể sau: 

Thứ nhất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã nâng cao một bước. Thể hiện trong việc xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đều xác định nội dung, nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Hằng năm cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nội dung xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật vào chương trình công tác. Cấp ủy tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc của cơ quan Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, quan tâm tạo điều kiện về nguồn kinh phí, bố trí biên chế cho Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, xây dựng và thực hiện Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học, nghệ thuật; ban hành Quy định về xét tặng Giải thưởng Tân Trào; đã trao tặng Giải thưởng Tân Trào 2 đợt (năm 2013 -2016) cho 23 tác giả nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh. 

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác chính trị, tư tưởng đối với hoạt động văn học, nghệ thuật: Tổ chức giao ban báo chí, tổ chức các buổi làm việc với Ban Chấp hành hội để trao đổi, định hướng những vấn đề nổi cộm phát sinh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật,... Hằng năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân đối với trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ tiêu biểu của tỉnh để kịp thời động viên, khen thưởng các văn nghệ sĩ, trí thức đã có đóng góp cho sự phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh. 

Thứ hai, hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh có nhiều đổi mới: Hội có đã tăng cường phối hợp với các hội chuyên ngành Trung ương để tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ văn nghệ sĩ: Từ năm 2010 đến 2016, Hội đã tổ chức 18 trại sáng tác với tổng số 266 trại viên tham gia, sáng tác được 832 tác phẩm; tạo điều kiện cho hội viên giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm sáng tác và tổ chức hoạt động Hội với các văn nghệ sĩ Trung ương và các tỉnh bạn. Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh được xây dựng trụ sở; đội ngũ diễn viên được bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm, biên chế hợp đồng diễn viên tăng, đáp ứng yêu cầu công việc, hiện toàn tỉnh hiện có 14 nghệ sĩ ưu tú và Nghệ nhân ưu tú; chất lượng các chương trình nghệ thuật được nâng lên. Công tác xuất bản sách của Hội Văn học- Nghệ thuật có bước tiến quan trọng, được nâng cao về số lượng và chất lượng, bình quân đạt trên 10 đầu sách/năm... phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu bạn đọc. Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật: Từ năm 2011 đến năm 2017, Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi, trong đó: Cuộc thi Đất và Người Tuyên Quang Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến; Cuộc thi sáng tác về đề tài Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc thi Thơ lục bát; cuộc thi sáng tác về đề tài lịch sử, cách mạng, kháng chiến và Bác Hồ trên quê hương Tuyên Quang - thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến; Cuộc thi phát triển du lịch Tuyên Quang; cuộc thi sáng tác truyện ngắn,…Qua các cuộc thi những cây bút sắc sảo đã đạt được giải cao như tác giả cao Xuân Thái; Đoàn Thị Ký; nhà thơ Đinh Công Thủy, Nguyễn Tuấn; Tạ bá Hương, Nguyễn Ngọc Hiệp; Nguyễn Đình Lãm; Trần Huy Vân; Hồng Giang; Hoàng Kim Yến; Nguyễn Việt Yến.

Thứ ba
, chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới: Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh không ngừng được củng cố, đã tập hợp ngày càng đông đảo những người hoạt động trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật của tỉnh và ngoài tỉnh. Từ 5 chuyên ngành văn học, nghệ thuật với 54 hội viên năm 1982, đến nay tỉnh đã có 158 hội viên thuộc 8 chuyên ngành nghệ thuật: Âm nhạc, Kiến trúc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học; 2 chi hội của các Hội chuyên ngành Trung ương là Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số và Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Hội Văn học - Nghệ thuật Tuyên Quang đã có 60 văn nghệ sĩ là hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương; quan tâm sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh, Trung ương (Từ năm 2008-2015 đã hỗ trợ cho 318 lượt tác giả). Đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh đã có bước phát triển: Toàn tỉnh có 07 Nghệ sĩ và 07 nghệ nhân được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và Nghệ nhân ưu tú. 
 
Đội ngũ tác giả của tỉnh hoạt động có tính chuyên nghiệp hơn trong sáng tạo các tác phẩm có chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật góp phần tích cực vào sự kế thừa và đẩy mạnh hoạt động sang tạo của Hội. Hoạt động mỹ thuật, âm nhạc, hội họa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số, văn hóa dân gian, kiến trúc đã có nhiều tác giả có tác phẩm tham dự các cuộc triển lãm khu vực, đạt giải thưởng cao, được công chúng trong tỉnh và trong nước tiếp nhận, đón đọc, phản ánh sự trưởng thành của đội ngũ văn nghệ sĩ Tuyên Quang. Hội đã sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí tài trợ từ ngân sách của tỉnh, của Trung ương hỗ trợ sáng tác cho văn nghệ sĩ (2010-2016 đã hỗ trợ cho 527 lượt tác giả) với nguồn kinh phí trên 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tờ báo Tân Trào thường xuyên được đổi mới; tăng kỳ xuất bản từ 1kỳ/tháng lên 2kỳ/tháng, trong đó chú trọng nội dung, cách trình bày tờ báo phong phú và hấp dẫn để thu hút bạn đọc; Ban Biên tập của tờ báo Tân Trào được củng cố kiện toàn; Hội lập trang Thông tin điện tử www.vanhocnghethuat.tuyenquang.gov.vn của Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà phục vụ độc giả. 

Thứ tư, việc thực hiện tốt hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nay là Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động từ năm 2008 đến nay. Phát huy những lợi thế là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, nơi Bác Hồ sống và làm việc trong những ngày gian khổ với thời gian gần 6 năm để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng  đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề này và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong 10 năm kể từ khi phát động đến nay đã có hơn 5 nghìn tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí của  văn nghệ sĩ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tham gia. Trong đó đã có hơn 200 tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá của tỉnh trao giải thưởng; trong các tác phẩm xuất sắc gửi tham gia Giải thưởng sáng tác,  quảng bá của Trung ương đã có 02 tác phẩm xuất sắc tiêu biểu được nhận Giải A và giải B của Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng trong (giai đoạn 2013-2015). 

Tuy nhiên, vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận sự phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh còn những mặt hạn chế, tồn tại, đó là tỉnh còn nghèo việc đầu tư cho văn hóa, văn học, nghệ thuật có lĩnh vực chưa nhiều, chưa tương xứng; việc phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa ở tỉnh còn hạn nhiều khó khăn; việc xây dựng cơ sở, vật chất trong hệ thống thiết chế văn hóa của tỉnh, các địa phương, cơ sở (Nhà văn hóa - khu thể thao ở thôn, bản; trung tâm văn hóa - thể thao ở xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, tỉnh) để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc hiện tuy đã được quan tâm, song  vẫn còn chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Chưa có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật; công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn hạn chế; chưa khuyến khích hội viên các chi hội văn học, nghệ thuật, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý, phê bình để nâng cao chất lượng công tác phê bình văn học, nghệ thuật; Hội chưa phát huy tối đa vai trò của mình trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết đại hội Hội VHNT tỉnh đề ra; chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền nhwungx vấn đề có tính chiến lược lâu dài trong hoạt động của Hội như cơ chế đặt hàng để khuyến khích tạo động lực cho sự sáng tạo của văn nghệ sĩ của tỉnh, xây dựng quỹ sáng tạo và đào tạo đội ngũ sáng tác lâu dài để bổ sung và kế cận hoạt động của Hội,… 

Những tồn tại nêu trên cũng như yêu cầu thực tiễn đang đặt ra đòi hỏi văn hóa hơn lúc hết phải luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Trong thời gian tới, bên cạnh việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, cần quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết để văn hóa thực sự đi vào cuộc sống; thấm sâu vào mỗi người, mối gia đình và cộng đồng xã hội; tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa, con người văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tích cực xây dựng môi trường văn hóa, xã hội hóa văn hóa tạo môi trường tốt nhất để con người được phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa; thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị  bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Chăm lo phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời động viên, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ phát huy hết tiềm năng tạo nên những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về mảnh đất và con người Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật cả nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. /. 
 
Ths Đặng Thị  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…