Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Điện Biên

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Điện Biên