Đã có phương án xử lý các dự án thua lỗ

Đã có phương án xử lý các dự án thua lỗ