Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

         

Bác Hồ và các anh hùng, chiến sĩ thi đua tại Ðại hội Anh hùng

Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Việt Bắc. Ảnh: nhandan.com.vn

 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

          2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.  

          3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đa dạng, bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị, các hoạt động lớn của ban, bộ, ngành, địa phương; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta.   

          2. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

          3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng, như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); lưu ý, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

          4. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          5. Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động trọng tâm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

          III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

          1. Trung ương

          - Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng lao động" qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau hơn 30 năm đổi mới.

           Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Diễn văn kỷ niệm.

          Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

          - Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện.

          - Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

          - Triển lãm ảnh "Bác Hồ với các phong trào Thi đua yêu nước" và phát hành cuốn sách ảnh "70 năm thi đua yêu nước": Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện.

          2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các hoạt động được phân công trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), được ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý làm tốt những việc trọng tâm sau:

          - Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

          - Tổ chức gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6).  

          - Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,…

          Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

          - Tham mưu giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm, trong đó cần chú trọng chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện cổ động trực quan và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          - Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm và Phim tài liệu về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

          - Chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội nhà báo tỉnh, thành phố tạo điều kiện để văn nghệ sỹ, đội ngũ phóng viên nắm bắt thực tiễn, sáng tác, tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần biểu dương, tôn vinh các gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua trong thời kỳ đổi mới.

          2. Các cơ quan thông tấn, báo chí 

          - Các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên mục giới thiệu, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau ngày kỷ niệm.

          - Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; tổ chức phát sóng phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

           Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng trực tiếp từ Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

          3. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.           

          4. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền; chỉ đạo, kiểm tra các nhà xuất bản tổ chức biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

          5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, quan tâm tới những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

          6. Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn và cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền đưa tin Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

          7. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm; đồng thời chủ động biên soạn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.

          8. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.       

          V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)!

          2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

          3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!

          4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

          5. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

          6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất