Hưng Yên: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2018 (Ảnh minh hoạ)

Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 - QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 - QĐ/TW quy định việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng đề ra giải pháp phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

TĂNG CƯƠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được quy định rõ trong Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên đã có các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức sáng tạo, nội dung giám sát đều xuất phát và tập trung vào giải quyết những vấn đề quan tâm, đòi hỏi của đồng đảo nhân dân địa phương.

Trong năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôngiám sát việc thực hiện tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại các huyện, thành phốMặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã tham mưu với cấp ủy và thống nhất với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng và triển khai thực hiện giám sát đảm bảo đồng bộ, thống nhất, không trùng lắp và đạt hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ trì thành lập 164 đoàn giám sát, tập trung vào các nội dung: việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương; chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy hoạch chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa...

Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh tới cơ sở, phối hợp với đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các Ban Chỉ đạo các cấp giám sát 431 cuộc trong thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác tư pháp ở địa phương, việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; phối hợp với Hội Nông dân giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Các Ban Thanh tra Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện giám sát 382 cuộc, phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 59 vụ việc. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân góp phần phát huy dân chủ trong triển khai các dự án, quản lý đất đai, các khoản do Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương. Cùng với đó, thực hiện mục tiêu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ trì lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở 29 xã đảm bảo yêu cầu đề ra. Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới đượtiến hành đảm bảo tính khách quan, đúng thời gian, quy trình, phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Song song với việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, nhiệm vụ phản biện xã hội tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức 46 hội nghị phản biện, tham gia góp ý vào 248 các dự thảo Luật, văn bản dự thảo của các ngành, các cấp; các dự thảo chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng các nội dung liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều chỉnh một số chính sách, biện pháp liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của người dân cho phù hợp với thực tiễn.

CHỦ ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 184-QĐ/TU của Tỉnh ủy “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cấp tỉnh trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của địa phương; ban hành Chương trình hành động số 11/CTr-MTTQ, ngày 05/02/2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đã phối hợp với cấc đơn vị, địa phương thực hiện chủ trương đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố ở những nơi đủ điều kiệnĐến nay, huyện Kim Động và Văn Giang đã thực hiện kiện toàn đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về quyền và trách nhiệm trong giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức thành viên trong Ủy ban MTTQ các cấp về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp duy trì các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm, tố giác tham nhũng, lãng phí ở cộng đồng dân cư.

KỊP THỜI PHẢN ÁNH VÀ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CỬ TRI

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức 534 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; trên 56.000 lượt cử tri tham dự, với 3.374 ý kiến tham gia. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được bố trí tới địa bàn cơ sở, lắng nghe được nhiều ý kiến của cử tri trực tiếp sản xuất, công tác. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục duy trì việc tổ chức lấy ý kiến phản ánh của các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân từ khu dân cư về các nội dung: những vấn đề Nhân dân phấn khởi; những vấn đề Nhân dân băn khoăn, lo lắng; những vấn đề Nhân dân bức xúc và những kiến nghị, đề nghị của Nhân dân. Từ những ý kiến đề nghị, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ý kiến phản ánh của tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời tổng hợp phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết. Năm 2018Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp 2.380 lượt công dân; nhận 315 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, nghiên cứu và kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời đơn, thư của công dân theo quy định. Ban Công tác Mặt trận tích cực, chủ động phối hợp với các Tổ hòa giải ở khu dân cư thực hiện tốt công tác hoà giải, đã hòa giải thành công 854 vụ việc, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Trong năm 2019, đồng thời với nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Để làm được việc này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhấttiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giám sát, phản biện xã hội; các chương trình phối hợp hành độnggắn với thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hộitích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ ba, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các Hội đồng Tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội; chủ trì thực hiện tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp. Phát huy chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban Công tác Mặt trận trong công tác phòng chống tham nhũng, giám sát cán bộ công chức đảng viên ở khu dân cư.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp với các tổ chức thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở./.

Hữu Chất

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất