7 giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư quy định 7 giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh NHNNg, bao gồm: 1. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trừ tỷ lệ an toàn  vốn áp dụng đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg theo quy định riêng của NHNN; 2. Tỷ lệ khả năng chi trả; 3. Giới hạn cấp tín dụng; 4.Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; 5.Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; 6. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần; 7. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Theo dự thảo, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được quy định nhằm bảo đảm tiến gần hơn chuẩn mực, thông lệ quốc tế trên cơ sở phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất; bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, tăng cường khả năng chịu đựng rủi ro của các TCTD trước những cú sốc của thị trường;

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được xác định bằng Vốn tự có so với Tổng tài sản có rủi ro.

Điểm mới của dự thảo Thông tư là: Hệ số rủi ro (HSRR) được điều chỉnh tăng nhằm đảm bảo kiểm soát, hạn chế đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó Phụ lục 2 được chỉnh sửa như sau: Mục 23 (HSRR 50%): Các khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án của Chính phủ;

Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà có giá trị dư nợ gốc dưới 1,5 tỷ đồng.
Giới hạn, hạn chế cấp tín dụng

Việc giới hạn, hạn chế cấp tín dụng nhằm hạn chế rủi ro của việc tập trung tín dụng vào một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan dẫn đến tập trung rủi ro; quy định điều kiện, giới hạn cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao (cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp).

Điểm mới của dự thảo Thông tư là: Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (Điều 11) có một số điểm mới: Bỏ điều kiện về tài sản bảo đảm: cho phép khách hàng sử dụng tài sản bảo đảm là trái phiếu do tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; trái phiếu của doanh nghiệp phát hành mà khách hàng vay để mua trái phiếu của doanh nghiệp đó; bổ sung quy định về việc ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng để khách hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp là công ty con của chính ngân hàng thương mại đó phát hành./.

Theo chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất