Lạng Sơn: Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên

Công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm chỉ đạo; ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 2,6 nghìn đồng chí; bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, cao cấp lý luận hoặc cử nhân chính trị; báo cáo viên cấp huyện có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên, là cấp ủy viên, trưởng hoặc phó các phòng ban của huyện, bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã là bí thư đảng ủy, trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội của cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. 

Công tác điều phối báo cáo viên được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, phân công báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ các cấp, tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên của tỉnh, của huyện. Chính sách đối với báo cáo viên các cấp trong tỉnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền miệng; bảo đảm các điều kiện về hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng. Hằng tháng, đội ngũ báo cáo viên các cấp được cung cấp tài liệu tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh, văn kiện, các tài liệu học tập để nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng và các tài liệu tham khảo khác, nhằm phục vụ tốt đối với công tác tuyên truyền miệng.

Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức được 12 kỳ hội nghị báo cáo viên định kỳ, thông tin 26 chuyên đề thời sự; ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tổ chức được gần 80 hội nghị báo cáo viên, với nội dung phong phú, đa dạng, bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Có nhiều đổi mới trong xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung chuyên đề, kịp thời định hướng tư tưởng, đáp ứng nhu cầu thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Phối hợp với lãnh đạo một số ngành đến thông tin tại hội nghị báo cáo viên; cung cấp nguồn tài liệu phong phú phục vụ hoạt động tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp tổ chức được trên 9,8 nghìn buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho gần 590 nghìn lượt người nghe, đòng thời thực hiện chế độ báo cáo theo quy chế hoạt động.

Thời gian tới, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn thường xuyên bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm về số lượng, chất lượng; chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện tốt Quy chế hoạt động. Tăng cường nắm bắt, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Duy trì tổ chức các kỳ hội nghị báo cáo viên gắn với nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, giữ vững kỷ luật phát ngôn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII)về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, những sự kiện nổi bật, những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền cổ vũ, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước, người tốt, việc tốt ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị./.

Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất