Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng trong giới văn nghệ sỹ
Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2018 và công tác chuẩn bị đại hội cơ sở của các hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thục Anh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X và gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cùng với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, nền văn học nghệ thuật nước ta tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Văn học nghệ thuật tiếp nối dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc, vươn lên tiên tiến, hiện đại, phản ánh chân thật đời sống của nhân dân, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Từ đó, cổ vũ, khẳng định cái đúng, cái đẹp, lên án cái ác, cái xấu; xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, giáo dục, bồi dưỡng con người, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú và đa dạng, tăng đáng kể về số lượng. Quyền tự do sáng tạo của các văn nghệ sỹ được tôn trọng.

Các hội văn học, nghệ thuật phát huy vai trò là một tổ chức chính trị  - xã hội - nghề nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn để sáng tác, quảng bá tác phẩm. Công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật có chuyển biến, tiếp tục đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên,nhất là các tài năng trẻ, văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn học nghệ thuật vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: có biểu hiện xa rời đời sống; chưa có nhiều tác phẩm đỉnh cao về nội dung và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực của đời sống nhân dân, của đất nước trong những giai đoạn lịch sử cách mạng của dân tộc, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sáng tạo  và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, xã hội.

Quản lý văn hóa, văn học nghệ thuật còn thiếu chặt chẽ, chưa theo kịp xu thế phát triển, hội nhập, chậm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định hiện nay, đội ngũ văn nghệ sỹ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, tính chuyên nghiệp hóa cao hơn. Trong giao lưu quốc tế về văn hóa nghệ thuật, đã có ý thức giữ gìn, khai thác bản sắc văn hóa dân tộc tốt hơn.

Đồng chí Hữu Thỉnh khẳng định đội ngũ văn nghệ sỹ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đồng chí Hữu Thỉnh khẳng định đội ngũ văn nghệ sỹ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương đã hướng dẫn, giúp đỡ về các hội ở địa phương về chuyên môn nghiệp vụ tốt hơn. Việc tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sỹ ổn định, theo phương châm “quý già, chăm sóc trẻ”.

Đồng chí Hữu Thỉnh cũng đề nghị, cần làm tốt công tác tư tưởng, nhất là trong thời gian tới sẽ ban hành Luật về Hội; cần hỗ trợ đầu tư hơn nữa để các văn nghệ sỹ yên tâm làm việc và cống hiến. Trong việc chuẩn bị đại hội cơ sở của các hội, cần thực hiện dân chủ, đúng điều lệ.

Đồng chí Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, Hội Nghệ sỹ sân khấu là một trong những hội sẽ tiến hành đại hội các cấp sớm nhất. Đồng chí đề nghị, cần có chỉ đạo, định hướng từ đại hội cơ sở tốt, làm nền tảng cho đại hội đại biểu của hội chuyên ngành ở Trung ương. Sau đại hội, cần có quyết định công nhận điều lệ của các hội, quy định về độ tuổi … để hoạt động của các hội hiệu quả hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam trình Ban Bí thư.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật sẽ tăng cường mối liên hệ công tác thường xuyên với Ban Tuyên giáo Trung ương, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên để chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, diễn biến tư tưởng trong giới văn nghệ sỹ. Từ đó, kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực hoạt động của hội, tháo gỡ những khó khăn, định hướng dư luận, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất