Nhiều điểm mới, sáng tạo trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị tại Bắc Giang

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang cùng chủ trì buổi làm việc.

SÁNG TẠO TRONG TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Liêm,  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức ở cả ba cấp (tỉnh, huyện và cơ sở). Tổng số có 59.060  đại biểu tham dự tại 245  điểm cầu so với 61.000 đại biểu được triệu tập, đạt tỷ lệ bình quân 96,8 %. Trong đó, điểm cầu của tỉnh đạt tỷ lệ 98 %; điểm cầu các huyện, thành phố và cơ sở đạt 96,8%. Sau hội nghị trực tuyến, các địa phương, đơn vị tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không tham dự Hội nghị trực tuyến. Theo đó, đến hết này 15/12/2018 có 123 hội nghị được tổ chức, với gần 20 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ trên 96%.

Điểm mới trong tổ chức học tập Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ghi lại nội dung báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến (cả hình và tiếng) sao gửi đến các cơ sở làm tài liệu học tập cho đảng viên không dự trực tuyến. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Chấp hành ban hành Nghị quyết 114-NQ/TU về công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, thực hiện giải pháp đầy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ghi lại nội dung báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến (cả hình và tiếng) sao gửi đến các cơ sở làm tài liệu học tập cho đảng viên không dự trực tuyến.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ghi lại nội dung báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến (cả hình và tiếng) sao gửi đến các cơ sở làm tài liệu học tập cho đảng viên không dự trực tuyến.

Các cấp ủy đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận, giao Bí thư cấp ủy thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn về các vấn đề xây dựng nông thôn mới, về ô nhiễm môi trường, về giáo dục.., Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 43 ngày 11/5/2017 về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, thiếu lớp học, thiếu giáo viên mầm non, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 78-KL/TU về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở các Trung tâm BDCT cấp huyện, thành phố. Tập trung chỉ đạo về đổi mới, cập nhật nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; quy định về tiêu chuẩn về giảng viên lý luận chính trị chuyên trách và kiêm chức tại các trung tâm. Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm đảm bảo các điều kiện cho học viên nghiên cứu, học tập lý luận. Đến nay 100% các trung tâm đều có các phòng học đạt tiêu chuẩn, 100% các giảng viên có trình độ lý luận chính trị, có 9/10 huyện xây dựng được thư viện...

Đối với việc nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm BDCT cấp huyện, các  Trường trung học chuyên nghiệp đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền bá chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 52-KH/TU ngày 17/7/2018 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn làm rõ 5 vấn đề: Tổng kết 20 năm thực hiên chủ trương thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn tỉnh từ năm 1997 đến nay; bài học kinh nghiệp và giải pháp thực hiện; Tổng kết 20 năm thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; bài học kinh nghiệm, đinh hướng phát triển; Tổng kết quan niệm của xã hội hiện nay về” Chân – Thiện – Mỹ”, về “ Đức và Tài”; các vấn đề đặt ra và những xu thế xã hội; Đánh giá tình hình, nguyên nhân những vấn đề bức xúc, xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và xu thế trong thời gian tới; Thực trạng đảng viên và công tác quản lý, phát triển đảng viên trong Đảng bộ từ 1997 đến nay; quan điểm, mục tiêu, giải pháp thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

ĐIỂM MỚI TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả. 

Một cách làm mới của Bắc Giang trong việc thực hiện Chỉ thị 05 là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn ít nhất 1/3 số cấp trưởng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng điển hình người đứng đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn ít nhất 2 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình.

 Các Huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã có nhiều sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn ít nhất 1/3 số cấp trưởng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng điển hình người đứng đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Đỗ Đức Hà: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn ít nhất 1/3 số cấp trưởng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng điển hình người đứng đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số cách làm hay, mô hình triển khai hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 như: Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức Thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện tốt phương châm “Làm theo Bác”, những việc cần làm ngay về “Tăng năng suất lao động; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; tình yêu thương vì con người”. Huyện ủy Lục Nam chọn nội dung “tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy năm 2018. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên chỉ đạo các đơn vị trong huyện xây dựng các mô hình điểm về “Quỹ tiết kiệm tương thân tương ái” tại Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; mô hình “Nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện”; mô hình cứng hóa đường giao thông nông thôn ở Đảng bộ xã Đại Hóa; thực hiện làm theo Bác gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Các mô hình này đến nay đạt được nhiều kết quả.

Huyện ủy Tân Yên chỉ đạo 552 chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Đoàn kết, tiết kiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ" với trên 7.000 đảng viên tham gia. 

Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo MTTQ phối hợp các đoàn thể chính trị- xã hội huyện tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thành phố Bắc Giang xây dựng 364 việc mới của người đứng đầu; huyện Lạng Giang xây dựng 43 đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban huyện thành điển hình tiên tiến…

Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Tổng biên tập  báo Bắc Giang: Từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2019, có gần 100 tác phẩm tốt, có tác dụng cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến trên báo Bắc Giang.
Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Tổng biên tập báo Bắc Giang: Từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2019, có gần 100 tác phẩm tốt, có tác dụng cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến trên báo Bắc Giang.

Có thể khẳng định, việc học và làm theo Bác tại Bắc Giang đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Từ đó, xuất hiện cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hiệu quả thực hiện khâu đột phá, giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương được thực hiện hiệu quả hơn và được nhân dân quan tâm hơn so với 2 năm trước đây.

NHỮNG TRĂN TRỞ TỪ CƠ SỞ

Để việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương ở Bắc Giang ngày một hiệu quả hơn nữa, các đại biểu cũng trao đổi những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn tại địa phương.

Đồng tình với việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt theo hình thức trực tuyến có nhiều ưu điểm như tiết kiệm thời gian, nhanh, phạm vị rộng, cơ sở được nghe báo cáo viên Trung ương, tuy nhiên, các ý kiến cho rằng có một số khó khăn như không có sự tương tác trực tiếp; phương pháp truyền đạt của báo cáo viên Trung ương chưa sát với trình độ đối tượng đảng viên vùng nông thôn (cần cụ thể, gắn với thực tiễn); một số đảng bộ đảng viên chưa tập trung; thời gian làm việc của Trung ương từ 8h00 đến 12h00 không phù hợp với hoạt động trực tuyến ở các vùng nông thôn nên cuối giờ đại biểu vắng nhiều; một số đảng viên khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn về bố trí thời gian học tập Nghị quyết.

Các ý kiến cũng đề nghị, thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến nên bắt đầu từ 7h30 và kết thúc khoảng 11h00. Việc tổ chức học tập trực tuyến nên triển khai đến cấp huyện. Ở cấp cơ sở, nên mở những đợt riêng và bằng các hình thức phù hợp.

Trung ương hoặc cấp tỉnh nên nghiên cứu lựa chọn những nội dung cần thiết trong các Nghị quyết nên biên soạn thành các các tài liệu gắn gọn với những nội dung cụ thể, phù hợp và hình thức sinh động (ví dụ như tài liệu nhỏ để túi hoặc đĩa hình, nội dung cốt lõi đưa lên trang web của Đảng) để gửi đến đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và khu vực nông thôn.

Đối với việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm cần tiếp tục duy trì các hội nghị trực tuyến như năm 2019 vừa qua. Cũng như việc học tập Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, Trung ương cần tính toán thời gian đảm bảo phù hợp với các địa phương, nhất là vùng nông thôn.

Hằng năm, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành các hướng dẫn gợi ý các nội dung, lĩnh vực cần tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Khôi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang: Trung ương sớm có quy định cụ thể về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của TTBDCT cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tế.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Khôi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang: Trung ương sớm có quy định cụ thể về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của TTBDCT cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, Bắc Giang đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (TTBDCT). Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, như: việc thực hiện bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc TTBDCT cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; quy định TTBDCT chỉ trực thuộc 1 chủ thể quản lý (nên để trực thuộc cấp ủy huyện) và quy định cụ thể về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của TTBDCT cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, sớm biên soạn, hoàn thiện một số giáo trình, chương trình tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các các tổ chức chính trị - xã hội. Biên soạn lại chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị theo hướng giảm thời lượng phần lý luận chung, tăng cường trao đổi, đối thoại sâu về phương pháp, cách giải quyết tình huống thực tiễn đặt ra ở cơ sở để gắn lý luận với thực hiện. Thường xuyên tổ chức tập huấn, tổ chức hội thi, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên và giảng viên kiêm chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Sớm ban hành Đề án, quy định về tiêu chuẩn của TTBDCT cấp huyện để thống nhất thực hiện trong cả nước.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa đã chúc mừng những thành quả tích cực, cụ thể trong công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Giang. 

Trân trọng những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm từ cơ sở rất thực tiễn và sâu sắc, đoàn công tác ghi nhận những ý kiến đóng góp, những kiến nghị tại buổi làm việc để báo cáo và tham mưu với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương nói chung; về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh... nói riêng.

Ghi nhận những kết quả của Bắc Giang trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa cũng nhấn mạnh, trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, cần phát hiện kịp thời và nhân rộng những tấm gương điển hình, nhất là những cán bộ đứng đầu; “xây” phải đi đôi với “chống”, lấy “xây” để “chống”.

* Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã khảo sát việc kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương tại huyện Yên Thế (Bắc Giang).

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất