Sắp xếp tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy theo Quy định số 04 - những vấn đề đặt ra
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Được biết, tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các cụm tỉnh, thành uỷ trong cả nước, trực tiếp là tại cụm các tỉnh, thành uỷ Tây Nam Bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ An Giang tổ chức hôm 28/11, đã có nhiều ý kiến phản ánh xung quanh những bất cập liên quan tới việc sắp xếp, tinh gọn các phòng và tương đương theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ (Quy định số 04). Sự bất cập đó, trước hết thể hiện rõ ở cách làm khác nhau của các Tỉnh ủy, Thành ủy về số lượng phòng; về sắp xếp, giải thể, sáp nhập các phòng; nhất là về cách đặt tên phòng chuyên môn của các ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy.

Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đã chia sẻ với các đại biểu về những khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; đồng thời, cũng bày tỏ sự thẳng thắn nhìn nhận là trong thực tế đang có sự bất cập cần phải sớm được đánh giá để đi đến thống nhất.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng tại Hội nghị. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nắm rõ tình hình, đồng thời tích cực, chủ động làm việc với Ban Tổ chức Trung ương nhằm tháo gỡ những vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, bước đầu đã có những kết quả tích cực. Tiếp thu ý kiến phản ảnh và những đề xuất kiếm nghị của đại biểu tại Hội nghị giao ban lần này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan có thẩm quyền và nhiệm vụ giúp Ban Bí Thư chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định 04 để báo cáo với Ban Bí thư xem xét.

 Kết quả bước đầu

Hầu hết lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh/thành đều khẳng định, qua gần 2 năm cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, việc triển khai, thực hiện Quy định số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, cũng được 100% các tỉnh triển khai nghiêm túc và đạt một số kết quả bước đầu.

Theo đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ đã kiện toàn, sắp xếp các phòng và tương đương thuộc ban, rà soát, bổ sung quy chế làm việc theo đúng tinh thần Quy định số 04 và sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ. Qua thu thập thông tin ban tuyên giáo 12 tỉnh, thành Tây Nam Bộ, các ban đều tuân thủ quy định 04 về mục tiêu sắp xếp, nhằm tinh giản bộ máy, biên chế cán bộ, hướng tới nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các đơn vị chuyên môn.