Bắc Giang: chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên giáo
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Đỗ Đức Hà chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban lần này được triển khai theo hình thức mới, báo cáo tổng hợp kết quả không trình bày tại Hội nghị, các đại biểu trên cơ sở nghiên cứu trước dự thảo báo cáo và nội dung gợi ý thảo luận, sôi nổi trao đổi để làm rõ kết quả nổi bật, những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời phân tích những khó khăn, tồn tại trong quá trình tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung trong tác tuyên giáo tại địa phương, đơn vị mình.

Các ý kiến thảo luận đã tập trung khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác của Đảng bộ tỉnh Băc Giang trong 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể: Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8,9 (khóa XII); các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi; những kết quả phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; các chương trình phối hợp tuyên truyền với các ngành; tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố, gắn với các ngày lễ, kỷ niệm đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, quan tâm công tác tham mưu thành lập ban tuyên giáo và hoạt động tuyên giáo cơ sở.  

Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tham mưu tổ chức tốt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, đẩy mạnh đợt cao điểm thi đua thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)”.  

Công tác thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ, đảng viên được thực hiện nền nếp, một số đơn vị quan tâm duy trì tổ chức hội nghị thông tin cán bộ chủ chốt. Công tác biên tập, phát hành bản tin được thực hiện bài bản, kịp thời cung cấp thông tin và phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở cơ sở. Công tác nắm tư tưởng, DLXH được quan tâm, tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016- 2020”; qua đó, kịp thời tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề không để bùng phát các điểm nóng, phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội.

 Tích cực tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Một số đơn vị đã chủ động tham mưu, tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Việc bố trí sắp xếp trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm BDCT cấp huyện bước đầu tạo thuận lợi trong việc thống nhất tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục lý luận của mỗi địa phương.  

Công tác lịch sử được chú trọng, đi sâu vào công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhiều địa phương, đơn vị xây dựng đề tài, biên tập, biên soạn, xuất bản sách, kỷ yếu lịch sử có ý nghĩa giá trị lịch sử sâu sắc tiến tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp trong khối Khoa giáo; công tác tham mưu chỉ đạo tổng kết, sơ kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng được nâng lên. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội thảo, tọa đàm về công tác khoa giáo được quan tâm, lựa chọn nội dung phù hợp. Công tác tham mưu thực hiện Kết luận số 43- KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đạt kết qủa tích cực, tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. 

Hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”. Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được quan tâm, đạt kết quả; tiếp tục bổ sung lực lượng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của Tổ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đồng thời khẳng định: các địa phương, đơn vị đã luôn chủ động, sáng tạo với nhiều cách riêng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, định hướng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc; phân tích, làm rõ nội dung những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như: tích cực tham mưu chỉ đạo, tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019; tích cực tham mưu chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cần bám sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tư tưởng, chủ động định hướng dư luận xã hội; tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nâng cao chất lượng biên soạn sách lịch sử, kỷ yếu lịch sử kịp thời chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan khối Khoa giáo cùng cấp; nâng cao chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng về khoa giáo, gắn với công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng ở địa phương...

Đỗ Sơn- Hoàng Chung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất