Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU CHO CẤP ỦY CÁC LĨNH VỰC CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương; tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; kiện toàn và duy trì hoạt động các ban chỉ đạo về công tác tuyên giáo; chỉ đạo đánh giá và sơ kết, tổng kết 16 chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề được triển khai theo đúng kế hoạch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ học tập lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh; ban hành kế hoạch truyền thông của tỉnh đến hết năm 2020; tổ chức thành công buổi gặp mặt văn nghệ sĩ của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón xuân Kỷ Hợi 2019; tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Dấu ấn tự hào - 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019)”; hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác Tuyên huấn - Tuyên giáo giữa Cục Chính trị Quân khu I với Ban Tuyên giáo 6 tỉnh trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2019; chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; chỉ đạo tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi các cấp năm 2019, thành lập đoàn tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp khu vực tại tỉnh Lạng Sơn; tổ chức hội thảo lần 2 cuốn sách lịch sử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1900 - 2020; tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 với Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 5 tỉnh; chỉ đạo khảo sát, nắm tình hình công tác tuyên giáo tại 11 đảng bộ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổ chức các hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và triển khai các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh. 

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn.


CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn toàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn, hệ thống truyền thông cấp huyện, truyền thanh cấp cơ sở đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại; về biển đảo; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương… 

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì và từng bước được nâng cao về chất lượng. Cấp ủy các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (hiện nay, tổng số báo cáo viên cấp tỉnh là 41 đồng chí; cấp huyện là 219 đồng chí). Năng lực, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng lên nhằm đáp ứng hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức được 12 hội nghị báo cáo viên (trong đó, 10 hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các huyện; 2 hội nghị tại tỉnh); tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

Đổi mới công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội. Ban tuyên giáo các cấp ở Bắc Kạn thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, phối hợp với cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt thông tin; nhận định phân loại mức độ ảnh hưởng của các thông tin dư luận; theo dõi việc xử lý các nội dung dư luận phản ánh; đề xuất với cấp ủy, chính quyền định hướng, giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai kế hoạch điều tra dư luận xã hội về kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên .

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn thường xuyên nắm bắt những nội dung báo chí phản ánh để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, kịp thời định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Trong năm đã tổ chức 6 kỳ giao ban công tác báo chí nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản Bản tin “Công tác xây dựng Đảng” nhằm phục vụ tốt hơn sinh hoạt chi bộ. Mỗi tháng phát hành 1 số với số lượng 2.015 cuốn gửi tới tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

- Cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo đổi mới việc học tập lý luận chính trị. Ban Tuyên giáo các cấp và Trường Chính trị tỉnh triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng nội dung, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc. Xây dựng báo cáo việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; báo cáo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận và đạo đức nhiệm kỳ 2015 - 2020; tuyên truyền về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giao các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tham mưu kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác báo cáo, trao đổi thông tin giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các đơn vị được duy trì thường xuyên nên đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên tiếp tục được tăng cường. Việc giảng dạy, học tập môn đạo đức và giáo dục công dân được cấp ủy các địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm thường xuyên. 

- Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp; lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể. Công tác hướng dẫn, thẩm định bản thảo cơ bản đảm bảo chính xác, khoa học, kịp thời. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn Ban chi đạo, nghiên cứu và sưu tầm tư liệu lịch sử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1900 - 2020; xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019); tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học về cuốn sách Lịch sử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1900 - 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tạp Chí Cộng sản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tạp Chí Cộng sản


CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CÁC NGÀNH TRONG KHỐI KHOA GIÁO, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

Ban Tuyên giáo các cấp luôn chủ động phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo, khối tư tưởng, văn hóa tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Các chủ trương, kế hoạch trong lĩnh vực khoa giáo được triển khai tương đối nghiêm túc, hiệu quả; tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Một số cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở nhằm tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ được thực hiện theo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức 2 hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và các huyện tổ chức tuyên truyền về công tác an toàn thực phẩm năm 2019. Tổ chức nắm tình hình công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, công tác tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hoá văn nghệ trước, trong và sau tết Nguyên đán; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

ĐƯA VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VÀO NỀN NẾP VỚI NHIỀU SÁNG TẠO

Căn cứ Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 05/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể: kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2019, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kế hoạch học tập và làm theo Bác của tập thể và cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với biểu dương điển hình tiêu biểu và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tới 7 điểm cầu của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (tổng số có 522 đại biểu tham dự); tham mưu tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (biểu dương 11 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác). Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp đường link của Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng về nội dung “Chương trình giao lưu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện điều chỉnh các sở, ngành giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; ban hành hướng dẫn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng năm; tổ chức xét chọn sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020).

*

Năm 2019, ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu tích cực cho các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua đó từng bước nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin kịp thời các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế; thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; có những chuyển biến trong chỉ đạo và định hướng công tác báo chí; chủ động nắm bắt và tham mưu kịp thời cho cấp uỷ chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề về tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. 

Hội thảo khoa học 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

Hội thảo khoa học 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn


Bước sang năm 2020, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và là năm có nhiều sự kiện chính trị, lễ kỳ niệm quan trọng. Ngành Tuyên giáo Bắc Kạn sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn; nỗ lực phấn đấu với tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Theo đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

Một là, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở để chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Ba là, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của  toàn Đảng bộ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đạo đức.

Bốn là, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; nâng cao chất lượng biên soạn cuốn Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”; nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo.

Năm là, tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. 

Sáu là, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác khoa giáo, trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và quan tâm thái độ, tinh thần phục vụ người bệnh; ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Bảy là, tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo 35 và công tác đấu tranh phòng, chống các khuynh hướng lệch lạc trái với đường lối, quan điểm của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Quan tâm định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật trên địa bàn.

Tám là, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo.

 

Minh Triết

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất