Bình Định: Triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp Bình Định tập trung tuyên truyền, theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phòng chống tham nhũng; tuyên truyền kết quả 02 năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Nhơn, Tuy Phước phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lữ đoàn 172 (Hải quân vùng 3) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo cho người dân tại các xã ven biển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phòng chống tham nhũng.Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho các hội, đoàn thể ngày càng được nâng cao; nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6,7 (khóa XII). Huyện ủy Hoài Nhơn là huyện đầu tiên nối mạng tổ chức hội nghị trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện tham gia học tập các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) do Trung ương tổ chức.Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh. Các hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng...Nhìn chung, công tác tuyên giáo trong tỉnh đã đi vào đời sống xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh và của địa phương. 

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Duy trì tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và hội nghị thông tin định kỳ. Tham mưu cho cấp ủy quan tâm bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Biên tập và phát hành các loại tài liệu tham khảo, thông tin thời sự, bản tin Thông báo nội bộ phục vụ cho sinh hoạt chi bộ đảng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; tổ chức tốt việc điều tra dư luận xã hội về kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Chỉ đạo 94 tỉnh, của cấp huyện tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và xây dựng Quy chế hoạt động; nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò và mục tiêu của công tác thông tin đối ngoại được nâng lên; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. 

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo 6 tháng Bình Định vẫn còn một số mặt khó khăn, vương mắc,đó là: Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời; nhất là liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và những việc nhạy cảm, phức tạp. Khả năng dự báo tình hình và phương pháp xử lý tình huống một số vấn đề nhạy cảm xảy ra trên địa bàn ở một số nơi vẫn còn bị động, lúng túng. Còn ít bài viết mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện. Một số địa phương, đơn vị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo còn chậm. Sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ngành thuộc khối khoa giáo thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong theo dõi, nắm bắt, tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn.

Hội nghị đã đề ra 10 nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018, dó là:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp ủy. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của cấp ủy các cấp về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Dự báo đúng tình hình tư tưởng và kịp thời tham mưu các giải pháp ngăn chặn, xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, giữ vững ổn định chính trị, xã hội ngay từ cơ sở.

Kịp thời phát hiện và ngăn chặn những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc các phần tử xấu, các thế lực thù địch trên địa bàn. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

 Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

Tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV…

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Đẩy mạnh công tác khoa giáo, trọng tâm là phối hợp rà soát, tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan. Trước mắt, nhanh chóng phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Đẩy nhanh tiến độ biên soạn, chỉnh lý, bổ sung lịch sử địa phương; đôn đốc các ngành đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn truyền thống ngành và truyền thống cách mạng xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX), trọng tâm là thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Duy trì việc thông tin, báo cáo tình hình tư tưởng, các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo kịp thời; tổ chức các hội nghị thông tin, hội nghị trực báo công tác khoa giáo, giao ban công tác tuyên giáo đạt chất lượng, hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham mưu cấp ủy đảng tổ chức Hội nghị tổng kết, quán triệt nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện công tác tuyên giáo các địa phương, đơn vị của các cấp ủy đảng (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018) đảm bảo ý nghĩa giáo dục, thiết thực, phù hợp điều kiện của địa phương. Tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ. Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 Thảo Hiếu

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất