Nhận diện, tuyên truyền và phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình trong tình hình mới

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Thiếu tướng, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng; đồng chí Vũ Trọng Hà - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương báo cáo các chuyên đề về Nhận thực mới về quan điểm và công tác phòng chống “Diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Nhận diện, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ quan điểm, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian vừa qua; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phòng chống trong tình hình mới. 

Việc nhận diện, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hoàn bình", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và hệ trọng nên phải được tiến hành kiên quyết, thường xuyên, liên tục, phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng, của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; sự quản lý của Nhà nước, của chính quyền các cấp; sự tham gia của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân. Cho nên, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức lớp tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cơ quan, đơn vị có liên quan và cán bộ Tuyên giáo các cấp trên toàn tỉnh. Tạo cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những người trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Từ việc xác định tính hệ trọng, cấp bách và những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, những kiến thức, thông tin cơ bản tại Lớp tập huấn sẽ giúp cho ngành Tuyên giáo Quảng Nam chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy và tổ chức thực hiện nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt hiệu quả thời gian tới./.

Hữu Thiên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất