Những chuyển biến tích cực của công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng ở Nghệ An
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã tham mưu cấp ủy triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Để tham mưu, triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khảo sát đánh giá về đội ngũ, cơ sở vật chất của các trung tâm chính trị cấp huyện, từ đó hướng dẫn các đơn vị: Xác định vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn; thống nhất mẫu văn bằng, chứng chỉ, con dấu... tại trung tâm chính trị cấp huyện. Tiếp thu đề xuất lồng ghép nội dung một số lớp bồi dưỡng để rút ngắn thời gian học tập của học viên, như: Lớp đối tượng đảng, lớp đảng viên mới và sơ cấp lý luận chính trị; chương trình bồi dưỡng cấp ủy, cập nhật kiến thức mới và nghiệp vụ công tác đoàn thể...Biên soạn, phát hành 2 cuốn tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới theo Quyết định số 5155-QĐ/TU, Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai kế hoạch công tác và phân bổ kinh phí giáo dục lý luận chính trị năm 2020.

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường các hoạt động dự giờ, thăm lớp, đánh giá chất lượng dạy và học ở trung tâm chính trị cấp huyện. Tổ chức thao giảng lý luận chính trị khối các đảng ủy trực thuộc. Quan tâm hướng dẫn cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức đổi mới phương pháp giảng dạy, soạn giáo án theo chương trình mới, thao giảng đánh giá chất lượng giảng dạy. Tiếp tục theo dõi ban tuyên giáo - trung tâm chính trị cấp huyện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020”.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển”. Tham mưu Hội nghị trực tuyến Hội thảo lý luận thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phối hợp tổ chức hội thảo Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Phối hợp tổ chức Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh. 

Công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở các địa phương đã có bước chuyển biến mới với các nội dung như: Tham mưu cho cấp ủy ban hành hướng dẫn, quy định về công tác lịch sử Đảng của địa phương; tham mưu cấp ủy chủ trương và tổ chức biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các địa phương, cơ quan, đơn vị ;theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, ngành đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ; bổ sung, chỉnh lý lịch sử Đảng qua các thời kỳ . Nhiều địa phương xây dựng đề tài, đề án, tổ chức hội nghị, hội thảo, xuất bản sách, các cuộc thi… với những nội dung có tác dụng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ . 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và xuất bản 2 cuốn sách có giá trị: "Lịch sử 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Nghệ An, 1930 - 2020" và “Những dấu ấn lịch sử của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020)”. Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công tác tuyên giáo ở Nghệ An - Thành tựu, bài học và trách nhiệm trước yêu cầu mới” nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. 

Dự kiến, trong năm 2021, Nghệ An tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sâu sát về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; kịp thời Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đặc biệt, nâng cao chất lượng thẩm định, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Minh Triết

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất