Sơn La: Những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/1959 - 07/5/2019)

Năm 2019, Ban Tuyên giáo các cấp ở Sơn La đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng về cơ sở; tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của địa phương đạt hiệu quả thiết thực, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác triển khai, thực hiện Chương trình số 23-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; chỉ đạo các ngành trong khối văn hóa hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy, đảm bảo mọi hoạt động lành mạnh đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân.

Làm tốt công tác thẩm định và tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Tham gia thẩm định, góp ý kiến vào đĩa VCD phim tư liệu và Cuốn sách ảnh tư liệu về "Quá trình xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc"; VCD "Về Sơn La"; Kịch bản Chương trình nghệ thuật, đĩa VCD làm quà tặng đại biểu dự kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La; Maket Cuốn sách ảnh "Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc"; Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2020; Tài liệu kịch bản, maket khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc lần thứ XIV, năm 2019 tại tỉnh Sơn La…

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư.

Công tác chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, chủ động phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại, các tệ nạn xã hội được quan tâm chú trọng. Trong đó, các cấp, các ngành nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các cơ quan, đơn vị , tổ, bản, tiểu khu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Việc tuyên truyền, sáng tác, quảng bá văn hóa, văn học, nghệ thuật, con người Sơn La đến với cả nước tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp.Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Từng bước phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Chỉ đạo làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong công tác tham mưu lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của ngành tuyên giáo Sơn La trong năm 2019 tuy vẫn còn những hạn chế, nhưng đã góp phần quan trọng giúp Sơn La hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019, tạo tiền đề quan trọng cho năm 2020 - năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII. 

 

Hoàng Minh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất